xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

HẬU GIANG CHUNG TAY THỰC HIỆN XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO  THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Ngày 18-10-2021 - Lượt xem: 88

 

 

ThS. Bùi Thị Mỹ Lệ - Khoa Nhà nước và pháp luật

  Trước tình hình hiện nay, cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã từng bước vào nhiều cuộc chiến với quy mô, tính chất khác nhau. Từ cuối năm 2019, có một cuộc chiến không có tiếng súng nhưng lại rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, thiệt hại về kinh tế trên phạm vi toàn cầu - cuộc chiến chống Covid-19. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", cả hệ thống chính trị của Việt Nam đã cùng vào cuộc để chung tay bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân, vừa chống dịch vừa phải phát triển kinh tế. Sau cuộc chiến này có thể để lại những hậu quả về kinh tế - xã hội như, thất nghiệp, thiếu việc làm, nhiều gia đình thuộc diện đói nghèo, người sống lang thang cơ nhỡ trong xã hội tăng lên, nảy sinh tệ nạn xã hội…làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước. Điều đó đòi hỏi Đảng, Chính phủ và Nhân dân tiếp tục chung tay giúp sức để thực hiện những vấn đề thuộc về an sinh xã hội trong đó có đói nghèo.

Từ khóa: Văn kiện Đại hội XIII; xóa đói, giảm nghèo; Covid-19.

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng ta có đề cập đến một số nội dung hạn chế, yếu kém, khó khăn, thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Trong đó có nội dung “Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao. Chênh lệch giàu – nghèo còn lớn; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai; khoảng cách phát triển giữa các địa phương, vùng, miền còn khá lớn”[1]. Đồng thời cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2025 “Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm” và mục tiêu giải pháp cần làm là “Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững”[2].

Kết quả trong 5 năm (2015 – 2020), tỉnh Hậu Giang mặc dù đã có nhiều cố gắng, tiến bộ trong công tác tuyên truyền giáo dục về xóa đói giảm nghèo bền vững, thu nhập của hộ nghèo được nâng lên, đời sống của người nghèo được cải thiện rõ nét. Nhiều chính sách của Đảng, Nhà nước đã được quán triệt nên nhiều cuộc vận động xóa đói giảm nghèo và những “ngày vì người nghèo” đã được các cấp các ngành trong hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư hưởng ứng, tích cực ủng hộ, giúp đỡ những người thuộc diện đói, nghèo dưới nhiều hình thức, tạo điều kiện cho họ, khuyến khích động viên họ vươn lên trong cuộc sống, từng bước thoát khỏi đói, nghèo vững chắc. Đến cuối năm 2020, còn 6.375 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đã giảm từ 24% (năm 2004) xuống còn 3,46% (năm 2020).“Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,1% (tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 2%/năm”[3]. Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường, làm thay đổi diện mạo địa bàn nghèo, địa bàn đặc biệt khó khăn. Chất lượng cuộc sống của người nghèo không ngừng được cải thiện. Tập trung thực hiện các chính sách đối với người nghèo gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời, tăng cường công tác vận động xã hội hóa thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; hộ nghèo, hộ cận nghèo được ưu tiên hỗ trợ tạo sinh kế phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với nhu cầu và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, các cấp, các ngành, người dân và đặc biệt là người nghèo đã nỗ lực, thi đua thực hiện.

Các chỉ tiêu xã hội được đảm bảo: 100% đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện trợ cấp xã hội hàng tháng, có nhu cầu trợ cấp đều được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên và các chính sách hỗ trợ kèm theo. Tỉnh đã quan tâm chăm lo, trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em; 96,7% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc (1.384 trẻ em được trợ giúp/1.431 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt); chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội từng bước được hoàn thiện. Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và các chương trình, đề án trợ giúp đối tượng yếu thế được thực hiện đồng bộ.

Công tác xã hội hóa thực hiện an sinh xã hội được các cấp, ngành, địa phương tham gia tích cực. Riêng trong giai đoạn 2016 - 2020 vận động được khoảng 232 tỷ đồng hỗ trợ về nhà ở, sinh kế cho các đối tượng người có công, người nghèo, bảo trợ xã hội. Đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 840/KH-UBND ngày 27/4/2020 về việc triển khai thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Mặc dù, công tác xóa đối giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh có những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn mức bình quân chung của khu vực ĐBSCL và của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo của khu vực ĐBSCL là 1,83% và tỷ lệ hộ nghèo của cả nước là 2,75%. Trong đồng bào dân tộc tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 38% (năm 2004) xuống còn 10,93% (năm 2020). Công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, cung ứng lao động cho doanh nghiệp đã được chú trọng, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa đào tạo được những ngành nghề trọng điểm, trình độ kỹ thuật cao đáp ứng cho doanh nghiệp; Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh; Hiện còn khoảng 160 hộ có thành viên là người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ nghèo và cận nghèo; nhu cầu được hỗ trợ kinh phí về nhà ở vẫn còn bức thiết;[4]  Mức sống của đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo vẫn còn thấp so với mức sống bình quân của người dân; cơ sở trợ giúp xã hội chưa đáp ứng nhu cầu. Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo cao, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

  Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài, là một trong những tiêu chí, là thước đo quan trọng để đánh giá chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tính nhân văn của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng như hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, từ năm 2017 đến nay; và Chương trình mục tiêu Quốc gia "Cả nước chung tay vì người nghèo", Đảng bộ và Nhân dân Hậu Giang cùng đồng sức, đồng tâm, đồng lòng chung tay cùng với cả nước tích cực tham gia thực hiện xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn tỉnh vì một xã hội phát triển bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng trên chúng ta cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, đối với cấp chính quyền địa phương

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cả hệ thống chính trị đó là Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các thành viên trong công tác xóa đói giảm nghèo. Quan tâm, quản lý, giải quyết hiệu quả chính sách những trường hợp thụ hưởng bảo trợ xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh ở mức thấp nhất nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tạo điều kiện để người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo, đối tượng xã hội tiếp cận tốt hơn chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng; phát triển hệ thống trợ giúp xã hội phù hợp, bảo đảm chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu trợ giúp của người dân; tập trung cho giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhân lực tay nghề cao, nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm ổn định, thu nhập tốt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội chủ động, tích cực, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, cần triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng các chế độ, chính sách cho người có công và bảo trợ xã hội theo pháp lệnh 02, Nghị định 20, Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19.

 Thực tiễn cho thấy, còn một số địa phương của cả nước chưa thực hiện tốt các chương trình của Chính phủ trong công tác xóa đói giảm nghèo, dẫn đến các mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước không thực hiện được, làm giảm đi niềm tin và hy vọng của bộ phận người nghèo đối với nhà nước và xã hội.

 Hai là, đối với cán bộ, đảng viên

Cán bộ, đảng viên là người giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với quần chúng nhân dân trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về định hướng các chính sách cho người dân biết, hiểu rõ và thực hiện. Do đó, một mặt, họ có vai trò thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự lực, tự cường, của người dân tự vươn lên làm giàu để phục vụ cho chính bản thân mình, gia đình và xã hội; Phát huy tính năng động của mỗi người dân, mỗi bộ phận để công tác xóa đói, giảm nghèo ngày càng hiệu quả cao; chủ động nắm bắt thực tiễn, tìm ra hướng đi, hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp; đưa ra những cách thức, biện pháp sáng tạo, vận dụng những thành tựu mới của khoa học, kỹ thuật công nghệ để hướng dẫn người dân vận dụng vào phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi tăng thêm thu nhập, làm giàu chính đáng, nhằm thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo trong xã hội. Mặt khác, cán bộ, đảng viên còn khơi dậy, tỏa sáng văn hóa truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

Ba là, đối với người dân

Trước hết, bản thân phải biết vươn lên thoát nghèo bằng việc nâng cao trình độ dân trí, nhận thức, hiểu biết, tham gia các hoạt động xã hội, tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại để làm giàu tri thức cho chính bản thân mình và cho toàn xã hội, tránh dựa dẫm, trông chờ ỷ lại vào người khác mà không có ý chí phấn đấu vượt lên chính mình.

Nữa là, những đoàn viên, hội viên thuộc diện nghèo, cận nghèo cũng cần nhận thấy rằng đói, nghèo là sự tổn thương, bất hạnh phải sớm thoát khỏi bằng sự tự lực, tự cường vươn lên của bản thân và gia đình là chính; Đói nghèo làm cho chính bản thân mình mất đi một số quyền lợi cá nhân, quyền làm chủ bản thân mình, sống phải phụ thuộc vào cộng đồng và xã hội; Phải nhận thức được rằng, đói nghèo cũng là nguy cơ dẫn đến nhiều hệ lụy cho xã hội. Vì vậy, phải thường xuyên theo dõi, cập nhật trên các kênh thông tin, mạng xã hội về các chủ trương, chính sách của Nhà nước, hoặc các cơ quan chức năng, tổ chức về giải quyết việc làm, về thị trường lao động trong và ngoài nước sao cho phù hợp với bản thân và nhu cầu thực tế để có cơ hội thoát nghèo và tham gia thực hiện mục tiêu chung với xã hội về xóa đói, giảm nghèo.

  Bốn là, đối với các tổ chức đoàn thể, cá nhân khác

Khi xã hội ngày càng phát triển và tiến bộ, văn minh tiến tới kỷ nguyên mới thì vẫn còn đâu đó trong xã hội hiện đại những người nghèo khổ. Mỗi tấm lòng nhân ái, mỗi sự sẻ chia của từng cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng góp ủng hộ người nghèo đều là những chiếc khóa mở ra cánh cửa hy vọng cho họ, để người nghèo, người yếu thế có cơ hội được yên ấm và có cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 hoành hành thì những đối tượng thuộc diện nghèo, cận nghèo, những người yếu thế trong xã hội lại có nguy cơ tăng lên so với trước đây, vì vậy họ rất cần sự quan tâm giúp đỡ chung tay của toàn xã hội.

Có thể nói, người nghèo được xem là những người yếu thế trong xã hội. Nghèo không chỉ đơn giản là mức thu nhập thấp mà còn thiếu thốn trong việc tiếp cận dịch vụ, như giáo dục, văn hóa, thuốc men, không chỉ thiếu tiền mặt, thiếu những điều kiện tốt hơn cho cuộc sống mà còn thiếu thể chế kinh tế thị trường. Nghèo còn là tình trạng đe dọa bị mất những phẩm chất quý giá, đó là lòng tin và lòng tự trọng.

Đứng trước những thách thức mới đang diễn ra trên toàn cầu, dịch Covid-19 hoành hành làm cho hàng triệu người lao động Việt Nam rơi vào cảnh thất nghiệp, khó khăn về đời sống, an sinh xã hội không được bảo đảm. Quán triệt và thực hiện những mục tiêu chương trình của Đảng đã đặt ra cũng như hưởng ứng và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chung ta xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt về an sinh xã hội sau dịch bệnh có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chăm lo cho người nghèo cũng là vì tiến bộ chung của cả xã hội – vì Con Người - vì một dân tộc hùng cường, văn minh, tiến bộ, vì hạnh phúc của Nhân dân./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025;

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1;

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 2;

4. Hồ Chí Minh, toàn tập (1995), NXB Chính trị quốc gia, Tập 4.

 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, T2, tr96, tr138

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, T2, tr96, tr138

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tr29

[4] Sở Lao động Thương binh - Xã hội (2021): Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI  

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. WEB -.doc_20211018135937.doc

Đang online: 8
Hôm nay: 1144
Đã truy cập: 484532
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.