xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG  CẤP HUYỆN Ở TỈNH HẬU GIANG

Ngày 03-03-2022 - Lượt xem: 16

 

          Xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu qủa quản lý nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là vấn đề mang tính cấp thiết hiện này. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước các cấp, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức”.  

          Việc xây dựng chính quyền địa phương ở tỉnh Hậu Giang hiện nay cũng được Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang xác định đó là một trong ba nhiệm vụ đột phá của Tỉnh: “…; xây dựng bộ máy chính quyền từ Tỉnh tới cơ sở tinh gọn, hoạt động minh bạch, hiệu lực, hiệu quả với phương châm kiến tạo, đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất đạo đức, tâm huyết vì sự phát triển của Tỉnh, đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.     

          Để xây dựng chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chúng ta cần tìm hiểu về chính quyền địa phương theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Điều 4, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định về tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính: Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm chính quyền đại phương ở tỉnh, huyện, xã. Chính quyền địa phương ở đô thị gồm chính quyền đại phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phường, thị trấn.

          Như vậy, chính quyền địa phương cấp huyện ở tỉnh Hậu Giang gồm có: Chính quyền địa phương ở huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang. Chính quyền đại phương cấp huyện ở tỉnh Hậu Giang gồm có HĐND và UBND. Trong đó, HĐND gồm các đại biểu HĐND do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên (Khoản 1, Điều 6). UBND do HĐND cùng cấp bầu ra, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, HĐND cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên (Khoản 1, Điều 8). 

          Việc xây dựng chính quyền địa phương cấp huyện ở tỉnh Hậu Giang thời gian qua đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về quy trình thành lập, tổ chức bộ máy: HĐND gồm có các đại biểu HĐND do củ tri bầu ra; Thường trực HĐND là cơ quan thường trực của HĐND gồm có Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và các ủy viên là trưởng các ban của HĐND; HĐND thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội. UBND gồm có Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và các ủy viên là người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND; UBND thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi một số điều của NĐ số 37/2014/NĐ-CP. Hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện thời gian qua đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; được sự tín nhiệm, hài lòng cao của hệ thống chính trị và của Nhân dân.  

           Tuy nhiên, chính quyền địa phương cấp huyện ở tỉnh Hậu Giang thời gian qua chưa có một mô hình thống nhất: Có nơi Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, có nơi thì không; có nơi Chủ tịch UBND không phải là người địa phương, có nơi là người địa phương; có nơi Chủ tịch UBND là đại biểu HĐND cùng cấp, có nơi thì không; còn hạn chế việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước;…   

          Xuất phát từ thực trạng trên, để xây dựng thống nhất mô hình chính quyền cấp huyện ở tỉnh Hậu Giang tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới cần thực hiện các giải pháp sau:

          Một là, nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện. Việc nhất thể hóa hai chức danh này vừa đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, vừa đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở địa phương. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo và cũng là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tổ chức thực hiện nhiêm vụ chính trị ở địa phương theo quy định của pháp luật.    

          Hai là, thống nhất mô Phó Bí thư Thường trực cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng cấp. Với mô hình này vừa đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đối với cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương cùng cấp, vừa đảm bảo sự kiểm soát quyền lực trong bộ máy chính quyền địa phương cấp huyện.              Ba là, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân nhất thiết phải là đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp. Sự cần thiết này có ý nghĩa vô cùng quan trọng về việc cử tri có tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND hay không? Nếu cử tri không tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND mà bố trí vào các chức vụ trên sẽ không được sự hài lòng cao của Nhân dân trong qúa trình công tác về sau, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước của chính quyền đại phương. 

          Bốn là, Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân nhất thiết phải là hoạt động chuyên trách. Vì theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung năm 2019, Trưởng các ban của HĐND là thành viên của Thường trực HĐND. Chính vì vậy, Trưởng các ban của HĐND phải hoạt động chuyên trách mới đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thường trực của HĐND.   

          Năm là, các Đại biểu Hội đồng nhân dân và Thường trực HĐND phải công khai, cung cấp địa chỉ nơi ở, nơi làm việc, gmail, số điện thoại, zalo cho Nhân dân biết để thuận lợi trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu, kiến nghị và nhờ sự giúp đở khi nhân dân có yêu cầu.

          Sáu là, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện phải hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, cải cách tốt thủ tục hành chính, thân thiện, phục vụ tốt cho Nhân dân và doanh nghiệp.  

          Tóm lại: Xây dựng chính quyền địa phương cấp huyện ở tỉnh Hậu Giang trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới là tâm huyết của Tỉnh ủy Hậu Giang. Để góp phần thực hiện tâm huyết đó của Tỉnh ủy Hậu Giang, tôi xin đề xuất các giải pháp nêu trên với mong muốn ngày càng sớm xây dựng được một chính quyền điện tử, thực hiện chuyể đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển đô thị thông minh kinh tế số; ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội; bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động minh bạch, hiệu lực, hiệu quả với phương châm kiến tạo, đồng hành, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đốt phá thứ ba, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          _______________          

          TÀI LIỆU THAM KHẢO

          1. Văn kiện Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành TW khóa XII (NQ số 18).

          2. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          3. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.

          4. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung năm 2019.

          5. Nghị định số 37 năm 2014 của Chính phủ: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

          6. Nghị định số 108 năm 2020 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  số 37/2014/NĐ-CP.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. BÀI THẦY NGÔN.doc_20220303161305.doc

Đang online: 5
Hôm nay: 2734
Đã truy cập: 557046
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.