xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực

Ngày 15-08-2022 - Lượt xem: 15

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, trong thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) của Bộ Tài chính đã có những chuyển biến tích cực trong hành động và nhận thức của cán bộ, công chức, đã thu được những kết quả quan trọng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đáp ứng kịp thời, hiệu quả theo yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Rà soát, bổ sung nhiều quy định

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường hoàn thiện các quy chế đảm bảo thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và chống tham nhũng trong hoạt động quản lý tài chính ngân sách và quản lý nội ngành. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Bộ Tài chính ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền và liên tịch là 46 văn bản (trong đó: ban hành mới 30 văn bản; sửa đổi, bổ sung 16 văn bản).

Ảnh minh họa

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm giúp cho cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Hai đơn vị đi đầu trong ngành là Tổng cục Hải quan đã triển khai hệ thống Camera giám sát và Phòng giám sát hải quan trực tuyến cho phép giám sát quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh đồng thời kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hành vi tiêu cực của công chức hải quan; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về các biểu hiện gây phiền hà, tiêu cực của công chức hải quan để có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để; Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1687/TCT-TCCB ngày 28/4/2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ trong toàn hệ thống Thuế nhằm triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQĐ-CP; Công văn số 49/TCT-TCCB ngày 04/5/2017 về việc triển khai thực hiện nghiêm túc việc tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ. Tổng cục Thuế có Báo cáo số 03/BC-TCT ngày 26/01/2022 về việc xử lý kỷ luật công chức, viên chức theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg về việc xử lý kỷ luật do có sai phạm trong lĩnh vực tài chính ngân sách năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Tài chính đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 433 đơn vị (trong đó: Tổng cục Thuế 381 đơn vị; Kho bạc Nhà nước 52 đơn vị). Kết quả cán bộ, công chức đều nghiêm túc chấp hành đúng quy định trong thực thi công vụ, không có thái độ cửa quyền, hách dịch gây phiền hà cho đơn vị. Đồng thời, Bộ Tài chính đã thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 2.738 người (trong đó: Tổng cục Hải quan 771 người; Tổng cục Thuế 1.662 người; KBNN 284 người;...). Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Bám sát các nội dung cải cách

Ngay từ cuối năm 2021, Bộ Tài chính đã xác định công tác cải cách hành chính là một trong những giải pháp hàng đầu, đóng vai trò thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển của ngành năm 2022. Theo đó, Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 với những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính (Quyết định số 2488/Đ-BTC ngày 24/12/2021). Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài chính đã bám sát 07 nội dung của công tác cải cách hành chính, đề ra 63 nhóm nhiệm vụ với 159 sản phẩm/hoạt động đầu ra cụ thể, xác định rõ căn cứ, trách nhiệm của từng đơn vị chủ trì, phối hợp cũng như tiến độ rõ ràng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC nhằm đề xuất bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện. Luỹ kế từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, Bộ Tài chính đã ban hành 04 Quyết định công bố bãi bỏ 22 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 45 TTHC; công bố mới 03 TTHC trong các lĩnh vực: Hải quan, thuế và tài chính ngân hàng. Theo đó, tính đến 07/6/2022, tổng số TTHC còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 877 TTHC. Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy định.   

Việc triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC được Bộ Tài chính tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ ổn định và hiệu quả.

Lũy kế từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/6/2022, Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính đã tiếp nhận 555 hồ sơ TTHC thuộc 05 lĩnh vực (bảo hiểm, kế toán – kiểm toán, tin học, tài chính ngân hàng và giá), trong đó đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 410 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 145 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Hiện nay, Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để làm cơ sở triển khai các nội dung cải cách tại Quyết định số 38/QĐ-TTg, đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được 7/8 ý kiến của các Bộ, Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát, tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ để hoàn thiện Nghị định trình Chính phủ.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã thực hiện 03 cuộc thanh tra hành chính (trong đó: 02 cuộc triển khai theo kế hoạch, 01 cuộc đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ).

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 491 cuộc kiểm tra nội bộ, qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 8.644 triệu đồng (trong đó: kiến nghị thu nộp NSNN là 8.628 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác là 15 triệu đồng); số tiền đã thu nộp NSNN là 13.752 triệu đồng (bao gồm số thu lũy kế của các kiến nghị trước); đồng thời kiến nghị xử lý hành chính đối với 32 tổ chức và 152 cá nhân, trong đó đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 108 người.

Thanh tra Bộ Tài chính phối hợp với các Tổng cục (Thuế, Hải quan, Dự trữ Nhà nước, UBCKNN) và các Vụ, Cục, đơn vị khối cơ quan Bộ Tài chính tổ chức 5 Hội nghị tập huấn về công tác kê khai và kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho hàng nghìn lượt cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý công tác kê khai tài sản, thu nhập của các đơn vị. Bộ Tài chính đang xây dựng Báo cáo kết quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của Bộ Tài chính năm 2021 gửi Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Giải pháp trong thời gian tới

Có thể thấy, trong thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng như: Thuế, Hải quan, công tác tổ chức cán bộ, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm, công khai số liệu về nợ công, công tác thanh tra, kiểm tra… trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và các hình thức công khai khác theo quy định của Luật PCTN. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính được đăng tải kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các đơn vị trong ngành, để người dân thuận tiện tiếp cận, tra cứu và giám sát.

Như vậy, việc triển khai, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Phương thức thanh toán điện tử còn hạn chế, việc sử dụng thanh toán tiền mặt trong xã hội còn phổ biến dẫn đến kiểm soát phòng ngừa tham nhũng còn khó khăn, hạn chế.

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công cuộc đấu tranh PCTN, khắc phục những hạn chế, yếu kém để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn tham nhũng, trong thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc Quyết định số 349/QĐ-BTC ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 của Bộ Tài chính theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 2/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện hiệu quả kiểm soát tài sản, thu nhập và các quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập, giải trình thu nhập bất minh; xác minh, làm rõ, xử lý kịp thời đối với những cán bộ, công chức có hành vi liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Ba là, đẩy mạnh việc rà soát để đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội có liên quan đến các lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý, sử dụng tài sản công; Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng kinh phí NSNN.

Bốn là, Cấp ủy các cấp, Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối về công tác phòng, chống tham nhũng tăng cường phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm là, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ. Kiểm soát nội bộ chặt chẽ để khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị mình như: Công bố công khai địa chỉ thư điện tử, số điện thoại tiếp nhận thông tin, phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý.

Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các kết luận, chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ; Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với Thủ trưởng các đơn vị để xảy ra sai phạm, cá nhân công chức có biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, thiếu dân chủ và có sai phạm trong công tác quản lý cán bộ.

Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng người đứng đầu làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, quy định của Đảng đối với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng nhưng phát hiện không kịp thời, để xảy ra hậu quả hoặc không tự phát hiện mà do các cơ quan chức năng phát hiện, nhất là đối với trường hợp bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng./.

Kim Chung

Nguồn: mof.gov.vn

Ngọc Hiển - Phòng TCĐT (ST)


Đang online: 8
Hôm nay: 926
Đã truy cập: 841262
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.