xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Chính sách hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh

Ngày 30-05-2022 - Lượt xem: 9

Trong giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh Hậu Giang có 14 xã khu vực II, 04 xã khu vực III và 49 ấp đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh Hậu Giang có 02 xã thuộc khu vực III.

        Mặc dù người dân ở các xã khu vực III, II theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ không thuộc các xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, có mức sống trung bình nhưng so về điều kiện kinh tế - xã hội vẫn thấp hơn các xã khác trên địa bàn tỉnh. Điều này ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là người thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ có mức sống trung bình không đảm bảo được khả năng chi trả chi phí khám chữa bệnh khi rủi ro, bệnh tật; có khả năng rơi vào nghèo khó khi gặp phải bệnh nặng có chi phí điều trị cao vượt quá khả năng kinh tế gia đình.

Vì vậy nhằm giảm bớt một phần khó khăn cho người dân ngày 26/10/2021 HĐND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, theo đó: đối với người dân sống trong khu vực không còn được công nhận là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ thuộc Hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài mức hỗ trợ 30% từ ngân sách Trung ương theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế) từ ngân sách cấp tỉnh. Thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng tính từ tháng 11/2021 đến ngày 30/6/2022.

Thanh Hải  -  Phòng Quản lý ngân sách


Đang online: 10
Hôm nay: 1186
Đã truy cập: 694030
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.