xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Cấp mới 1.091.515 mã số quan hệ với ngân sách bằng hình thức trực tuyến

Ngày 15-08-2022 - Lượt xem: 72

Ứng dụng cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước được coi là công cụ hữu hiệu cho hoạt động quản lý, điều hành ngân sách. Có thể khẳng định, đăng ký mã số đơn vị quan hệ với ngân sách bằng phương thức trực tuyến là một bước tiến quan trọng để thực hiện hiện đại hóa về ứng dụng CNTT vào quản lý tài chính, cải cách hành chính tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách cũng như các cán bộ ngành Tài chính.

Ứng dụng cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách nhà nước được triển khai tại Bộ Tài chính nhằm cấp mã số cho các đơn vị dự toán các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, các ban quản lý dự án, các đơn vị được hỗ trợ ngân sách để chi đầu tư xây dựng cơ bản…), các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Mỗi đơn vị sẽ được cấp 1 mã số. Ứng dụng cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách được xây dựng theo hướng dịch vụ công. Cơ sở dữ liệu về mã đơn vị là nguồn dữ liệu cung cấp cho Cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung của Bộ Tài chính.

Hiện nay, việc cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách được thực hiện qua ứng dụng cấp mã tập trung toàn quốc và hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia (trong đó Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện cấp mã số cho các đơn vị quan hệ ngân sách (ĐVQHNS) tại trung ương, sở tài chính các tỉnh thành phố thực hiện cấp mã số ĐVQHNS tại địa phương) và mã số mới được cập nhật hàng ngày vào hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính theo Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính).

Số lượng mã số ĐVQHNS được cung cấp cho hầu hết các phần mềm của ngành sử dụng hiệu quả, phục vụ cho việc triển khai các ứng dụng CNTT toàn ngành, đồng thời phục vụ việc tích hợp, trao đổi thông tin, phân loại, phân tổ kế toán, thống kê trong các hệ thống thông tin của ngành Tài chính như: Hệ thống TABMIS, kho dữ liệu NSNN, phần mềm quản lý ngân sách, phần mềm đăng ký tài sản,…

Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết kể từ năm 2007 đến nay công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ ngân sách (QHNS) trên địa bàn cả nước 1.132.567 hồ sơ, trong đó mã cấp mới là 1.091.515 mã số (bao gồm mã số cấp đầu 1.2.3 và đầu 7). Riêng tỉnh Kon Tum đã giải quyết 15.012 hồ sơ về thủ tục hành chính mã số quan hệ ngân sách (MSQHNS) bào gồm cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp. Trong đó mã số cấp mới 14.675 mã số (mã số cấp đầu 1.2.3 và đầu 7 = 1.34% trên tổng số mã cấp mới của cả nước). Trong đó số lượng mã cấp trực tuyến 936 mã, chiếm 6.4% trên tổng số mã cấp mới của sở tài chính. Tính riêng trong năm 2022 số lượng hồ sơ cấp trực tuyến là 53.4%.

Tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết 17.721 hồ sơ về thủ tục hành chính MSQHNS bào gồm cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp. Trong đó mã số cấp mới 17.383 mã số (mã số cấp đầu 1.2.3 và đầu 7 = 1.59% trên tổng số mã cấp mới của cả nước). Trong đó số lượng mã cấp trực tuyến là 3.011 mã chiếm 17.3% trên tổng số mã cấp mới của sở tài chính. Tính riêng trong năm 2022 số lượng hồ sơ cấp trực tuyến là 82.5%

Nhằm đẩy nhanh quá trình cấp MSQHNS, Cục Tin học và Thống kê tài chính đề nghị hai Sở Tài chính Kon Tum và Đắk Lắk nghiên cứu triển khai xây dựng và áp dụng các quy trình ISO 9001:2015 áp dụng cho công tác cấp mã số do sở tài chính thực hiện theo quy định.

Về cấp mã số cho các dự án quy hoạch, Cục Tin học và Thống kê tài chính đề nghị thực hiện theo Công văn số 12873/BTC-ĐT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch, ứng dụng cần bổ sung thêm chức năng tiếp nhận và cấp mã đơn vị QHNS cho dự án quy hoạch trong đó các các quy định về mẫu biểu thực hiện cấp mã số cho dự án quy hoạch.

Quá trình thực hiện công tác cấp mã số được triển khai trong thời gian dài (hơn 20 năm) theo các văn bản quy định pháp lý khác nhau, quy định về cấu trúc độ dài mã số khác nhau; việc kê khai thông tin của các đơn vị sử dụng ngân sách khi làm thủ tục đăng ký cấp mã không đầy đủ thông tin và không chính xác, đồng thời trên thực tế có sự thay đổi về mặt tổ chức của các đơn vị về loại hình cấp dự toán, thông tin về việc sáp nhập, giải thể nhưng các đơn vị chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật thay đổi thông tin, dẫn đến dữ liệu hiện tại trên hệ thốngứng dụng không chính xác, dẫn đến một số báo cáo thống kê số liệu cho ra kết quả không đúng. Cụ thể có nhiều mã số ĐVSDNS bị sai thông tin về loại hình đơn vị, chương ngân sách, cấp dự toán,... Qua kết quả thống kê dữ liệu mã số ĐVSDNS có những thông tin về mã số hiện nay không chính xác và cần chuẩn hóa, cập nhật lại toàn bộ thông tin.

Do tính chất bộ mã ĐVQHNS là một trong 12 đoạn mã chính (Hệ thống kế toán đồ-COA trong hệ thống TABMIS phục vụ trong quản lý NSNN, tích hợp, tổng hợp thông tin dữ liệu đồng thời là nguồn dữ liệu đầu vào cho các ứng dụng khác trong và ngoài ngành Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính đề nghị Sở Tài chính Kon Tum và Đắk Lắk cần thực hiện công tác chuẩn hóa, rà soát thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu mã số ĐVQHNS theo các nội dung sau đây: Chuẩn hóa thông tin cho các mã ĐVQHNS cấp cho đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Mã đầu 1,2, 3) tất cả các chỉ tiêu quy định theo tờ khai mẫu số 01-MSNS-BTC. Chuẩn hóa thông tin cho các mã ĐVQHNS cấp cho dự án đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch (Mã đầu 7) tất cả các chỉ tiêu quy định theo tờ khai mẫu số 02-MSNS-BTC; tờ khai mẫu số 03-MSNS-BTC. Do vậy, đề nghị hai sở tài chính chủ động thực hiện công tác chuẩn hóa mã số theo phân cấp do sở thực hiện. Việc kết nối, trao đổi thông tin thực hiện theo đúng chuẩn kỹ thuật về kết nối, trao đổi thông tin, quy trình đồng bộ dữ liệu từ Trục Bộ Thông tin và Truyền thông và hệ thống một cửa/dịch vụ công của các sở tài chính.

Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-BTC quy định về mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (ĐVSDNS).

Năm 2007-2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách thay thế Quyết định số 172/QĐ-BTC và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/QĐ-BTC.

Năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 185/2015/TT-BTC 17/11/2015 về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) thay thế cho Quyết định số 90/QĐ-BTC và Quyết định số 51/QĐ-BTC.

Kim Liên

Nguồn: mof.gov.vn

Quốc An - Văn phòng Sở (ST)


Đang online: 6
Hôm nay: 1898
Đã truy cập: 835366
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.