xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp

Ngày 26-11-2021 - Lượt xem: 53

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp.

Thông tư này quy định về Điều lệ trường trung cấp, bao gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức và quản lý trường trung cấp; tổ chức hoạt động đào tạo; nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong trường trung cấp; tài chính, tài sản của trường trung cấp; quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục, gia đình người học và xã hội; tổ chức thực hiện Điều lệ trường trung cấp.

Đối tượng áp dụng: (1). Thông tư này áp dụng đối với trường trung cấp và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ở trường trung cấp; (2). Trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài được tự chủ về cơ cấu tổ chức và thực hiện các nội dung khác theo quy định đối với trường trung cấp tư thục quy định tại Thông tư này; (3).Thông tư này không áp dụng đối với trường trung cấp sư phạm.

Thông tư có 8 Chương, với 59 Điều quy định về các nội dung: Quy định chung, tổ chức và quản lý Trường trung cấp, tổ chức hoạt động đào tạo, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong Trường Trung cấp, tài chính, tài sản của Trường Trung cấp, quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục, gia đình người học và xã hội, tổ chức thực hiện.

Điều khoản chuyển tiếp: (1). Đối với trường trung cấp công lập có chủ tịch hội đồng trường là hiệu trưởng thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi có thay đổi về nhân sự giữ chức chủ tịch hội đồng trường. Kết thúc nhiệm kỳ, việc thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp thực hiện theo quy định tại Thông tư này; (2). Đối với trường trung cấp tư thục có chủ tịch hội đồng quản trị không là thành viên góp vốn thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ theo quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính hoặc khi có thay đổi về nhân sự giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Kết thúc nhiệm kỳ, việc thành lập hội đồng quản trị nhiệm kỳ kế tiếp thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành: (1). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021; (2). Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; (3). Bãi bỏ Điều 2 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Dương Bích Loan


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 1804
Đã truy cập: 1652672
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.