xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Năm

Ngày 26-11-2021 - Lượt xem: 61

Ngày 26/11/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách (KTNS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban KTNS trình tại Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh. Tham dự buổi thâm tra có bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; thành viên Ban KTNS, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư Pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải. Ông Đặng Cao Trí, Trưởng ban Ban KTNS HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh thông qua 16 tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; ban hành, sửa đổi chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 2025; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2021; quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 2025; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hậu Giang; phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2022; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn I; quy định mức chi hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030; quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đặt vấn đề về nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Tại cuộc họp thẩm tra, thành viên Ban KTNS yêu cầu các ngành chuyên môn giải trình để làm rõ những vấn đề còn băn khoăn, nhất là các dự thảo quy định về chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh, đề xuất nhiều vần đề, cụ thể: Đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp, đại biểu đề xuất nâng mức hỗ trợ trực và tuần tra cho bảo vệ dân phố từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng/người/ngày, đêm. Đồng thời, bổ sung mức trợ cấp tiền ăn đối với người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh trong thời gian điều trị tại cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh: 90.000 đồng/người/ngày và mức hỗ trợ tiền đưa rước đối tượng từ cộng đồng đến Trung tâm Công tác xã hội vào chính sách trợ giúp xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh; đối với tờ trình, dự thảo về đầu tư công, đại biểu đề nghị ngành chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật số liệu một cách cụ thể và chính xác, tránh tình trạng sai số ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện; về dự thảo nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đại biểu đề nghị UBND tỉnh, quá trình thực hiện, cần chỉ đạo các cơ quan đầu mối xây dựng kế hoạch 05 năm, hàng năm và có sơ kết, tổng kết kịp thời…

Qua thẩm tra, các đại biểu và thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh đều thống nhất thông qua và trình các tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp để HĐND tỉnh xem xét quyết định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Đặng Cao Trí, thay mặt Ban KTNS tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu tham dự cuộc họp và thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết để trình tại Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh. Ông đề nghị, các đơn vị trình dự thảo nghị quyết hoàn thiện lại một số nội dung các đại biểu đã góp ý kiến, nhất là ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và gửi lại Ban trong ngày 29/11/2021./.

Thế Sự


Đang online: 1
Hôm nay: 2765
Đã truy cập: 1658824
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.