xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN

Ngày 14-04-2022 - Lượt xem: 5

 

Nguyễn Thị Ngọc Thơ - Khoa Lý luận cơ sở

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, để xây dựng Chi bộ Khoa lý luận cơ sở trong sạch vững mạnh, góp phần xứng đáng vào quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Chính trị chuẩn, mỗi đảng viên trong chi bộ đều phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường không ngừng nỗ lực vươn lên.

          Khoa Lý luận cơ sở là 01 trong 03 khoa của Trường Chính trị tỉnh, có chức năng tổ chức và giảng dạy các môn thuộc Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội ở cấp cơ sở học chương trình Trung cấp lý luận Chính trị. Bên cạnh công tác giảng dạy, hàng năm các giảng viên của khoa còn tham gia các hoạt động nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Khoa Lý luận cơ sở có 100% giảng viên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng chỉ phương pháp dạy học tích cực hoặc đã có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đáp ứng tốt tiêu chuẩn theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ của công tác giảng dạy.

Đội ngũ đảng viên, giảng viên có nhận thức sâu sắc về đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước khó khăn, thử thách, có đạo đức nghề nghiệp mẫu mực, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động xã hội. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang chuyển đổi hình thức giảng dạy và làm việc sang online qua phần mềm Microsoft Team, từng giảng viên của khoa Lý luận cơ sở đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nhanh chóng tiếp cận và từng bước làm chủ công nghệ, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ từ giảng dạy, dự giờ, thao giảng đến chấm bài thu hoạch, hướng dẫn khóa luận, chủ động trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đối chiếu với yêu cầu, tiêu chí Trường Chính trị chuẩn, đội ngũ giảng viên của Khoa Lý luận cơ sở tăng thêm số lượng giảng viên giữ ngạch giảng viên chính và tương đương lên mức cần có từ 60% giảng viên và 100% đối với lãnh đạo khoa (hiện nay đang có 02/09 giảng viên, đạt 22,22%); tăng số lượng giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức tác phẩm kinh điển lên mức cần có từ 80% trở lên (hiện nay đang có 04/09 giảng viên, đạt 44,44%).

          Để mỗi đảng viên của Khoa Lý luận cơ sở phát huy tinh thần tự lực tự cường góp phần xây dựng Trường Chính trị chuẩn, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, tự lực, tự cường qua việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Mỗi đảng viên tích cực, gương mẫu học tập và làm theo Bác, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đó cũng là quán triệt, thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Học tập Bác về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đảng viên cần có niềm tin sâu sắc vào Đảng, vào đường lối phát triển đất nước, vững tin vào con đường đã lựa chọn để vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt; luôn nuôi dưỡng khát vọng phát triển cơ quan, địa phương, quê hương, đất nước từ đó có động lực mạnh mẽ trong học tập, lao động và sáng tạo. Trong công tác và sinh hoạt đảng, từ lãnh đạo đến giảng viên cần tôn trọng và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; cảm thông, chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mỗi đảng viên cần biết lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, biết tự nhìn nhận những khiếm khuyết của bản thân từ đó có ý thức trau dồi, tu dưỡng, không ngừng tự hoàn thiện mình. Bên cạnh đó, cần kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện tiêu cực về đạo đức, xây dựng, giữ gìn và phát huy văn hóa đoàn kết trong chi bộ.

Thực hiện đạt 100% đảng viên Chi bộ tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước; cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo chuẩn mực đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hoá ứng xử của giảng viên trường Đảng. 100% đảng viên Chi bộ không vi phạm quy chế, quy định của cơ quan, đặc biệt là Quyết định số 149-QĐ/TCT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định phát ngôn của viên chức và người lao động Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

Hai là, tự lực, tự cường qua việc nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn.

Thực hiện 100% đảng viên Chi bộ tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, cụ thể:

Giảng viên được phân công giảng dạy các bài có nội dung kiến thức liên quan đến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, cách mạng.

Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn: phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận, phương pháp luận, vận dụng tốt trong thực tiễn, thường xuyên nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn để có những đóng góp trong việc bổ sung, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: mỗi đảng viên: mỗi năm có ít nhất 02 công trình khoa học (báo, tạp chí, hoặc hội thảo khoa học) liên quan đến vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ba là, tự lực, tự cường qua việc nâng cao chất lượng chuyên môn.

Từng đảng viên cần nâng cao tính chủ động trong công tác và xây dựng phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, bản lĩnh, quyết đoán trong công việc và trong cuộc sống. Tích cực nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất giải pháp, sáng kiến trong triển khai thực hiện công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự đổi mới thực sự trong tư duy, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Về chất lượng công tác giảng dạy: Trong mỗi bài giảng cần nghiên cứu sâu lý luận, liên hệ vận dụng sát thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh. 100% giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa đạt loại khá trở lên (trong đó trên 80% đạt giỏi, xuất sắc). Giảng viên của Khoa tham gia thao giảng cấp trường phải đạt loại giỏi trở lên. 100% bài giảng của giảng viên trên lớp đạt loại khá trở lên (trong đó trên 80% đạt loại giỏi).

Về công tác nghiên cứu khoa học: Thực hiện 02 đề tài khoa học cấp trường, xếp loại khá trở lên và tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh, chủ đề: “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Phối hợp với Khoa Lý luận cơ sở Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng và Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu tổ chức thành công Tọa đàm khoa học, chủ đề: “Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong lĩnh vực kinh tế tập thể ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”. Tích cực tham gia viết bài đăng báo, tạp chí, hội thảo - toạ đàm; Thông tin Lý luận và thực tiễn, Website Trường; Thông tin công tác Vụ Các trường chính trị; Thông tin điện tử Tỉnh uỷ; Trang Việt Nam thịnh vượng...    

Về công tác nghiên cứu thực tế: Từng giảng viên tích cực, chủ động trong các đợt nghiên cứu của tập thể và hoạt động nghiên cứu thực tế của cá nhân, đồng thời thường xuyên theo dõi lịch hoạt động chung của Tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, xin ý kiến lãnh đạo Khoa, Ban Giám hiệu để được tham dự các hội nghị: triển khai, sơ kết, tổng kết, tiếp xúc cử tri… để nắm vững tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh nhà, từ đó tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và bài học thực tiễn.

Bốn là, tự lực, tự cường qua việc học tập nâng cao tri thức và kỹ năng, nghiệp vụ giảng viên.

Phát huy ý chí tự lực tự cường, mỗi đảng viên phải luôn nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, có ý chí vươn lên, vượt qua chính mình. Không ngừng học tập, nghiên cứu, đặc biệt là tự nghiên cứu, học hỏi cái mới, cái tiến bộ để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Chú trọng phát triển khả năng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin, rèn luyện những kỹ năng mềm, nhất là trong xử lý các tình huống sư phạm. Kết hợp giữa chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường với quá trình tự đào tạo của bản thân, căn cứ vào lộ trình đã được xác định trong Đề án “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” để xây dựng mục tiêu, kế hoạch cho riêng mình, phấn đấu đạt đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Ngay cả khi đã hoàn thành các văn bằng, chứng chỉ cần thiết, mỗi đảng viên cũng không được thỏa mãn dừng lại mà cần nỗ lực để đạt được những nấc thang mới cao hơn. Mục tiêu cụ thể đặt ra đối với các giảng viên trong khoa thời gian tới là: 01 giảng viên hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ; 04 giảng viên hoàn thành chương trình lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 03 giảng viên hoàn thành chương trình Bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực nâng cao; 01 giảng viên hoàn thành chương trình Chuyên viên; 01 giảng viên hoàn thành chương trình lớp Chuyên viên chính; 02 giảng viên hoàn thành chương trình Hoàn chỉnh Cao cấp Lý luận chính trị.

Năm là, tự lực, tự cường qua việc nâng cao trách nhiệm, tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.

Thực hiện 100% đảng viên Chi bộ thường xuyên nêu cao tinh thần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước thông qua giảng dạy trên lớp, bài đăng báo, tạp chí, hội thảo, Website, đăng Zalo, Fanpage, Facebook. Có 03 đảng viên tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhóm cộng tác viên 35: tuyên truyền, đấu tranh với các thế lực phản động, chống phá Đảng và Nhà nước trên không gian mạng. Trước các thông tin xấu độc, mỗi đảng viên cần kịp thời phê phán, bày tỏ chính kiến, chỉ rõ bản chất phản động, xuyên tạc của những luận điệu đó. Bằng kiến thức, lập trường của mình, tuyên truyền, giải thích cho những người xung quanh, mà trước hết là người thân trong gia đình, quần chúng ở địa phương, đơn vị hiểu đúng vấn đề, không nghe, không tin theo các quan điểm sai trái. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên hoặc người dân có những phát ngôn thể hiện sự bất mãn hay nhận thức sai lầm về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng, hay thể hiện quan điểm cá nhân lệch lạc về chính trị trên mạng xã hội phải kịp thời báo cáo cấp ủy; đồng thời chủ động phân tích, góp ý để chấn chỉnh nhận thức, tư tưởng cho họ. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, thực hiện phương châm “Mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên của Đảng”.

Đảng viên Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở có vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, là những người có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống, hơn ai hết, cần phát huy ý chí tự lực, tự cường, góp phần xây dựng Trường Chính trị chuẩn. Mỗi đảng viên phải thường xuyên, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành tấm gương về thực hành ứng xử văn hóa trường Đảng. Không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn mà Đề án “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” đã đặt ra; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thông qua hoạt động chuyên môn, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, mỗi đảng viên phải truyền được cảm hứng, niềm tin, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đến các đối tượng học viên, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà với khát vọng vì một Hậu Giang phát triển khá ngang tầm với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. BAI DANG WEB -THƠ.doc_20220414160618.doc

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 2357
Đã truy cập: 556670
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.