van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 1162 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2353/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Lê Hữu Phước)
2352/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Quách Nguyễn Thúy Ngọc)
2351/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Thị Út)
2350/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Huỳnh Thanh Thảo)
2349/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Hữu Nam)
2346/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Huỳnh Văn Hưng)
2345/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Võ Thị Hồng Anh)
2344/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Văn Lượm)
2343/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Lý Thanh Thi - Nguyễn Thanh Giang)
2342/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Âu Phương Thảo)
2341/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Hoàng Phong)
2340/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Việt Bắc - Huỳnh Thị Bích Lệ)
2339/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Quách Tấn Đạt)
2338/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Huỳnh Thị Ngọc Bích)
2337/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62 (Nguyễn Thị Thanh Hiền)
2336/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62

(Nguyễn Phước Trưởng)
2335/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Thị An)
2334/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62

(Tôn Thất Bôn )
2333/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Lâm Thị Mỹ Trang)
2329/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Hoàng Văn Lanh)
2328/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Trần Vũ Minh )
2326/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Đặng Thanh Tùng )
2324/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Phạm Thị Tuyết Xuân )
2323/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Hoàng Phẩm)
2322/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Thị Bích Thủy)
2321/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Trần Hồng Hương )
2320/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Thị Tỏ )
2319/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Minh Quang )
2318/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Trương Thị Việt Hằng)
2317/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Quách Hữu Thắng)
2316/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Trần Văn Nhơn)
2315/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Thanh Nương)
2314/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Phạm Minh Thành)
2313/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Trần Văn Thạnh)
2312/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Thị Chiến)
2311/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Âu Như Thảo)
2310/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Hồng Phúc)
2309/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam
- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Hạng mục: Cải tạo tuyến Kênh 62
(Nguyễn Thị Việt Hồng)
2308/QĐ-UBND 13/06/2022 Xử phạt vi phạm hành chính (Lê Thị Trúc Linh)
107/KH-UBND 10/06/2022 Cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Vị Thanh
giai đoạn 2021-2025
2294/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Cẩm; Sinh năm 1953, Số CCCD: 093153003585 cấp ngày 10 tháng 8 năm 2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Khu vực 4, Phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2293/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Hồng Xuân Bình)
2291/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Viên Thanh Nhã)
2290/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Dương Hữu Thịnh)
2289/QĐ-UBND 10/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Võ Văn Tùng)
2283/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Trương Thị Lượm, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2282/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Hồ Thanh Giang, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2281/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Mỹ Hương, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2280/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Mỹ Hạnh, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2279/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Hồ Văn Bình, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2278/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Thảo, địa chỉ khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2277/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Phan Thị Bạch Lê, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2269/QĐ-UBND 09/06/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa vụ Thu Đông năm 2022
2253/QĐ-UBND 08/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lương Văn Tòng, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2250/QĐ-UBND 08/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Em, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
55/TB-VP.HĐND&UBND 07/06/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Dũng tại
cuộc họp đoàn công tác liên ngành ngày 26/5/2022
2244/QĐ-UBND 07/06/2022 Về việc nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (Nguyến Văn Tú)
2243/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của bà Trần Thị Cúc, địa chỉ khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2242/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của bà Phạm Thị Tuyết, địa chỉ khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2241/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của ông Võ Văn Tấn, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2240/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc gia hạn thời hạn xác minh khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nguyệt, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2239/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Kim Nhiển, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2238/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Tỷ Nhỏ, địa chỉ khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2237/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tính, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2236/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Trần Diễm Phúc, địa chỉ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2235/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Luốl, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2229/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của Vũ Thị Hồng Nhung, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2228/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Hồng Loan, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2227/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ánh, địa chỉ khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2226/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Bùi Thị Sạch, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2225/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Em, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2224/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Hiền, địa chỉ ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2223/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ba, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2222/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Thành Trung, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
2221/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lâm Văn Hùng, địa chỉ khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Đang online: 10
Hôm nay: 1656
Đã truy cập: 579792
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.