tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Triển khai Kế hoạch xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Triển khai Kế hoạch xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày 14-01-2022 - Lượt xem: 38

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang, phòng Tư pháp thành phố đã tham mưu UBND thành phố Ngã Bảy ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố.

 

 

Theo kế hoạch, phòng Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp UBND thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; Đài Truyền thanh thành phố bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phòng Kinh tế thành phố có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng kết quả đánh giá “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; UBND các xã, phường theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật, báo cáo nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch này để làm cơ sở đánh giá công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cuối năm 2022.

Ngọc Huệ


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 6
Hôm nay: 396
Đã truy cập: 356318