Quy phạm pháp luật thành phố - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 14 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
02/2022/QĐ-UBND 24/03/2023 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Ngã Bảy
01/2023/QĐ-UBND 28/02/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Ngã Bảy
01/2022/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ngã Bảy
11/2021/QĐ-UBND 12/07/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Ngã Bảy
10/2021/QĐ-UBND 12/07/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy
09/2021/QĐ-UBND 23/06/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thành phố Ngã Bảy
08/2021/QĐ-UBND 19/05/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thành phố Ngã Bảy
07/2021/QĐ-UBND 19/05/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ngã Bảy
06/2021/QĐ-UBND 19/05/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy
05/2021/QĐ-UBND 19/05/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ngã Bảy
04/2021/QĐ-UBND 19/05/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Ngã Bảy
03/2021/QĐ-UBND 19/05/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Ngã Bảy
01/2021/QĐ-UBND 19/05/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Ngã Bảy
02/2021/QĐ-UBND 19/05/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Ngã Bảy
Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 1
Hôm nay: 294
Đã truy cập: 1303717