chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Hậu Giang quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số

Ngày 23-11-2022

Chủ tịch UBND tỉnh ông Đồng Văn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh bà Hồ Thu Ánh dự công bố kết quả chuyển đổi số DTI năm 2021 tổ chức trực tuyến ngày 08/8/2022, Hậu Giang xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố về Chuyển đổi số

Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số (DTI) là cơ sở để kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả chuyển đổi số gắn với đánh giá kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nội dung đánh giá, xếp loại DTI được quy định theo thang điểm riêng dành cho cấp tỉnh và cấp huyện.

Nội dung đánh giá đối với các cơ quan cấp tỉnh gồm 5 chỉ số chính và 24 chỉ số thành phần với thang điểm tối đa 245 điểm. Cơ quan có tổng số điểm từ 220 điểm trở lên được xếp loại xuất sắc, từ 196 đến dưới 220 điểm xếp loại tốt, từ 171 đến dưới 196 điểm xếp loại khá. Loại trung bình từ 122 đến dưới 171 điểm và xếp loại yếu đối với cơ quan có tổng số điểm dưới 122 điểm.

Đối với UBND cấp huyện nội dung đánh giá chỉ số DTI theo thang điểm tối đa 360 điểm với 7 chỉ số chính và 33 chỉ số thành phần. Đơn vị có tổng số điểm từ 324 điểm trở lên xếp loại xuất sắc, từ 288 đến dưới 324 điểm xếp loại tốt, từ 252 đến dưới 288 điểm xếp loại khá, từ 180 đến dưới 252 điểm xếp loại trung bình và loại yếu đối với cơ quan có tổng số điểm dưới 180 điểm.

Việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại DTI do Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng đánh xếp hạng mức độ chuyển đổi số quyết định công bố trước ngày 30/01 của năm liền kề sau năm đánh giá. Quyết định số 1949/QĐ-UBND được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2022 và thay thế Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang (Họa Mi)

 


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 5
Hôm nay: 1520
Đã truy cập: 445310