Ấn phẩm xuân các năm - Thư viện tỉnh

 

ẤN PHẨM XUÂN HUYỆN LONG MỸ 2023

{baiVietId=59753985, nguoiTaoId=5679820, tenNguoiTao=Nguyễn Thị Thu Thịnh, ngayTao=2023-02-07 15:03:59.0, ngaySua=2023-02-07 15:04:11.0, version=2, tieuDe=ẤN PHẨM XUÂN HUYỆN LONG MỸ 2023, maBaiViet=article_59753985, urlBaiViet=AN-PHAM-XUAN-HUYEN-LONG-MY-202314930, tomtat=, noiDung=

ẤN PHẨM XUÂN HUYỆN LONG MỸ

NĂM 2023

  Xem chi tiết!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, type=, ngayXuatBan=2023-02-07 15:02:35.0, ngayHetHan=null, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=5679820, tenNguoiSua=Nguyễn Thị Thu Thịnh, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1300263, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=thinhntt.svh@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=283377, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/283377/1300265/LONG MY.png_20230207150358.png/b0c2ebb0-e725-fe43-e3a9-d4de5dc26dbe, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=36, chuyenMucs=57843778}

07-02-2023

BẢN TIN TƯ PHÁP HẬU GIANG NĂM 2023

{baiVietId=59138336, nguoiTaoId=5679820, tenNguoiTao=Nguyễn Thị Thu Thịnh, ngayTao=2023-01-31 10:31:36.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=BẢN TIN TƯ PHÁP HẬU GIANG NĂM 2023, maBaiViet=article_59138336, urlBaiViet=BAN-TIN-TU-PHAP-HAU-GIANG-NAM-202372041, tomtat=, noiDung=