xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-03-2020

Số:   1662  /QĐ-UBND                                                       Hậu Giang, ngày   26  tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hậu Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh Tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm danh mục và nội dung thủ tục hành chính)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Giao các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thanh Tra tỉnh có trách nhiệm đăng tải các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này lên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm lập danh mục thủ tục hành chính của đơn vị được công bố, đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp cho nhập thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.

3. Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính dùng chung 03 cấp của tỉnh và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

4. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cập nhật, niêm yết thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                    KT. CHỦ TỊCH

- Cục Kiểm soát TTHC - BTP;                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

- Thanh tra Chính phủ;                                                                                                                   (Đã ký)

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC. H                                                                                                                                                                                                                              Đồng Văn Thanh

 

2_TTHC (1).doc


Đang online: 1
Hôm nay: 110
Đã truy cập: 103277
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.