xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

Ngày 14-06-2021

THANH TRA CHÍNH PHỦ

 

Số:     70      /QĐ - TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội,  ngày  08    tháng  3    năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

 

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ký. Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng quy định tại Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);

- Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Thanh tra các tỉnh, tp trực thuộc TW;

- Cổng Thông tin điện tử TTCP (để đăng tải);

- Lưu: VT, KSTTHC.

TỔNG THANH TRA

                    

 

Lê Minh Khái

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD so 70 của TTCP.docx_20210614145530.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 111
Đã truy cập: 673698
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.