co cau to chuc - Thanh tra Tỉnh

 

DANH SÁCH CBCC THANH TRA TỈNH

Ngày 10-03-2021
DANH SÁCH CBCC THANH TRA TỈNH HẬU GIANG
STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐT  EMAIL
I. Lãnh đạo cơ quan
1 Trần Thanh Lâm Chánh Thanh tra 0918797186 lamtt.ttt@haugiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Thắng Phó Chánh Thanh tra 0913737471 thangnv.ttt@haugiang.gov.vn
3 Trần Hoàng Minh Phó Chánh Thanh tra 0974839284 minhth.ttt@haugiang.gov.vn
II. Văn phòng 
1 Kim Hồng Hậu Chánh Văn phòng 0869912836 haukh.ttt@haugiang.gov.vn
2 Huỳnh Thị Châu Long Phó Chánh Văn phòng 0939033568 longhtc.ttt@haugiang.gov.vn
3 Nguyễn Văn Nam Em Phó Chánh Văn phòng 0909767684 emnvn.ttt@haugiang.gov.vn
4 Lâm Bích Kiều Thanh tra viên 0906375738 kieulb.ttt@haugiang.gov.vn
5 Nguyễn Hữu Năng Thanh tra viên 0948135656 nangnh.ttt@haugiang.gov.vn
6 Huỳnh Cẩm Khoa Lái xe 0909984955  
7 Trần Trọng Nhân Thanh tra viên 0907338834 nhantt.ttt@haugiang.gov.vn
8 Nguyễn Phong Phú Chuyên viên 0976232629 phunp.ttt@haugiang.gov.vn
9 Cao Thị Liên Tạp vụ    
10 Lê Quốc Hưng Bảo vệ 0984770230  
11 Nguyễn Văn Giang Bảo vệ 0384961151  
III. Phòng NV1
1 Phạm Chiều Anh Trưởng phòng   anhpc.ttt@haugiang.gov.vn
2 Lê Thị Mỹ Sam Phó Trưởng phòng 0987939889 samltm.ttt@haugiang.gov.vn
3 Nguyễn Hoàng Khiêm Phó Trưởng phòng 0914599979 khiemnh.ttt@haugiang.gov.vn
4 Nguyễn Hoàng Nam Chuyên viên 0943226222 namnh.ttt@haugiang.gov.vn
5 Nguyễn Văn Minh Em Thanh tra viên 0359733696 emnvm.ttt@haugiang.gov.vn
IV. Phòng NV2
1 Trần Vũ Trung Trưởng phòng 0906906555 trungtv.ttt@haugiang.gov.vn
2 Nguyễn Tam Hảo Phó Trưởng phòng 0946383238 haont.ttt@haugiang.gov.vn
3 Hồ Thị Mỹ Nga Phó Trưởng phòng 0931075076 ngahtm.ttt@haugiang.gov.vn
4 Hồng Hoàng Băt Thanh tra viên 0984804814 bathh.ttt@haugiang.gov.vn
5 Đỗ Thanh Cần Thanh tra viên 0969697338 candt.ttt@haugiang.gov.vn
V. Phòng TT, PCTN và GSXLSTT
1 Lê Quốc Tuấn Trưởng phòng 0916299979 tuanlq.ttt@haugiang.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thu Trang Phó Trưởng phòng 0917427239 trangntt.ttt@haugiang.gov.vn
3 Lưu Minh Phúc Phó Trưởng phòng 0939000296 phuclm.ttt@haugiang.gov.vn
4 Nguyễn Văn Cơ Thanh tra viên chính 0939339622 conv.ttt@haugiang.gov.vn
5 Đào Trần Hiếu Nghĩa Thanh tra viên 0939702991 nghiadth.ttt@haugiang.gov.vn
6 Nguyễn Văn Nhiều Chuyên viên 0981143939 nhieunv.ttt@haugiang.gov.vn
* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây DANH SÁCH CBCC 2021.xlsx_20210310141305.xlsx
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 20
Đã truy cập: 102395
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.