xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

V/v báo cáo kết quả thực hiện đăng tải công khai, minh bạch 6 nội dung về công tác tổ chức, cán bộ lên Cổng thông tin điện tử của từng đơn vị

Ngày 11-08-2020

UBND TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       Số: 3/SNV       

V/v báo cáo kết quả thực hiện

đăng tải công khai, minh bạch 6 nội dung

về công tác tổ chức, cán bộ lên Cổng thông tin

điện tử của từng đơn vị

Hậu Giang, ngày  02    tháng   01   năm 2020   

Kính gửi:

    - Các Sở, ban ngành tỉnh;

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 624/KH-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Để có cơ sở phục vụ tốt cho việc chấm điểm kết quả thực hiện chỉ số phòng, chống tham nhũng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong năm 2019.

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả đăng tải 06 nội dung công khai, minh bạch về công tác tổ chức, cán bộ (Công khai phân bổ chỉ tiêu biên chế; Công khai thông tin tuyển dụng hằng năm của cơ quan, đơn vị; Công khai quy hoạch cán bộ; Công khai thông tin luân chuyển, điều động; Công khai việc bầu, bổ nhiệm CB,CC,VC; Kết qủa kiểm tra, thanh tra, rà soát về việc bổ nhiệm cán bộ) lên Cổng thông tin điện tử của từng đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 11/01/2020.

Sở Nội vụ xin báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                   

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

 
Đang online: 3
Hôm nay: 758
Đã truy cập: 601517
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.