xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy đinh quy trình tiếp công dân.

Ngày 15-11-2021

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và người tiếp công dân; Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến trình bày trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp công dân.

Thông tư quy định rõ các nội dung:xác định nhân thân của người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh; xác định tính hợp pháp của người đại diện, người được ủy quyền, luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tiếp công dân và quản lý, theo dõi việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Một trong các nội dung đáng chú ý của Thông tư số 04/2021/TT-TTCP là việc từ chối tiếp công dân tại được quy định tại Điều 4: Người tiếp công dân được từ chối tiếp công dân trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Luật Tiếp côngdân và phải giải thích cho công dân được biết lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân.Trường hợp từ chối tiếp công dân theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công dân thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân ra Thông báo từ chối tiếp công dân. (trước đây.(Thông tư số 06/2014/TT-TTCP chỉ quy định người tiếp công dân ra thông báo từ chối tiếp công dân).

Thông tư cũng ban hành kèm theo 03 mẫu: MS1 – Thông báo về việc từ chối tiếp công dân; MS2- Giấy biên nhận thông tin, tài liệu; MS3 – Sổ tiếp công.

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP có hiệu thi hành kể từ ngày 15/11/2021, thay thế Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân./.
Đang online: 8
Hôm nay: 650
Đã truy cập: 601409
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.