Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Ngày 22-01-2021

a) Trình tự thực hiện:

Khi có đủ căn cứ chứng minh người thực hiện trợ giúp pháp lý vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 45 của Luật Trợ giúp pháp lý hoặc phải thay đổi theo pháp luật tố tụng thì người được trợ giúp pháp lý phải gửi đơn (nêu rõ lý do, căn cứ đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý) và các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến yêu cầu thay đổi hoặc trực tiếp đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang để trình bày yêu cầu của mình, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu thay đổi hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Trợ giúp pháp lý ra quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý được gửi trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý hoặc qua đường bưu điện, qua đường mạng.

c) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (Mẫu số 04-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động Trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc Trợ giúp pháp lý);

- Các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu thay đổi.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn giải quyết hồ sơ: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý và được quy định tại Điều 33 của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thay thế trợ giúp viên pháp lý/luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng (Mẫu TP-TGPL-15 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý); Quyết định thay thế người thực hiện đại diện ngoài tố tụng (Mẫu số 07-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý).

i)  Lệ phí: Không có.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (Mẫu số 04-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động Trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc Trợ giúp pháp lý).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

m) Căn cứ pháp lý:   

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.


Đang online: 3
Hôm nay: 1350
Đã truy cập: 1333435