Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Lịch làm việc từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (Điều chỉnh lần 8)

Ngày 04-09-2020

THÔNG BÁO

Lịch làm việc từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020

Thứ Hai (31/8/2020):

- 07h30: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở họp với Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh (Đ/c Trưởng phòng Phòng XD&KTVBQPPL cùng dự). Địa điểm: Phòng Khánh tiết Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 07h30: Đ/c Phó Giám đốc Trung tâm TGPLNN đi công tác tại huyện Long Mỹ.

- 15h00: Đ/c Giám đốc Sở dự cuộc họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 14h00: Họp Tổ giúp việc Hội thi Pháp luật cho mọi người. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

Thứ Ba (01/9/2020):

- 09h00: Đ/c Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

- Đ/c Giám đốc Trung tâm TGPLNN đi công tác tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

- 07h30: Đ/c Phó Giám đốc Trung tâm TGPLNN đi công tác tại xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy.

- 14h00: Văn phòng họp lệ. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

- 14h00: Phòng Hành chính tư pháp họp lệ. Địa điểm: Phòng Hành chính tư pháp.

Thứ Tư (02/9/2020):

- Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp nghỉ Lễ 02/9.

- Đ/c Chánh Văn phòng Sở và đ/c Vũ Bình trực Lễ.

Thứ Năm (03/9/2020):

- 07h30: Tổng kết Hội thi Pháp luật cho mọi người. Mời Ban Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở cùng dự. Địa điểm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- 07h30: Đ/c Phó Giám đốc Trung tâm TGPLNN đi công tác tại TAND huyện Vị Thủy.

- 07h30: Đ/c Phước tập huấn an toàn, an ninh thông tin mạng (đến hết tuần). Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang.

- 08h00: Đ/c Phó trưởng phòng phụ trách Phòng BTTP trao đổi việc hợp nhất Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và Công ty TNHH MTV in bao bì DHG1. Địa điểm: Phòng họp số 1, Cục Thuế tỉnh.

- 08h30: Lãnh đạo Thanh tra Sở và lãnh đạo Phòng BTTP công bố quyết định thanh tra. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

- 13h30: Đ/c Giám đốc Sở dự buổi tiếp công dân định kỳ với Chủ tịch UBND tỉnh. Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh.

Thứ Sáu (04/9/2020):

- 07h30: Đ/c Giám đốc Sở dự Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) HĐND tỉnh. Địa điểm: Hội trường HĐND tỉnh.

- 07h30: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở họp trao đổi liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (Phòng BTTP chuẩn bị nội  dung). Địa điểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 07h30: Đ/c Phó Giám đốc Trung tâm TGPLNN đi công tác tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 15h00: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở và đ/c Chánh Thanh tra Sở dự cuộc họp với Thanh tra tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp. Địa điểm: Phòng họp số 01 Thanh tra tỉnh.

- 13h30: Đ/c Trưởng phòng Phòng XD&KTVBQPPL họp trao đổi nội dung xin ý kiến UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Chỉnh trang đô thị phường III. Địa điểm: Phòng họp số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Các đồng chí: Thanh Kiều, Điểm, Diễm học lớp QLNN ngạch chuyên viên (03 ngày). Địa điểm: Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.

Thứ Bảy (05/9/2020):

- 07h00: Đ/c Cường dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Địa điểm: Trường THPT Tây Đô, huyện Long Mỹ.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.                           

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Ngô Ngọc Đang
Đang online: 1
Hôm nay: 1703
Đã truy cập: 288977