Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Lịch làm việc từ ngày 15/8/2020 đến ngày 21/8/2020 (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 19-08-2020

THÔNG BÁO

Lịch làm việc từ ngày 15/8/2020 đến ngày 21/8/2020

Thứ Bảy (15/8/2020):

Các đ/c: Diễm, Thanh Kiều, Điểm học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên. Địa điểm: Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Chủ Nhật (16/8/2020):

Các đ/c: Diễm, Thanh Kiều, Điểm học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên. Địa điểm: Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Thứ Hai (17/8/2020):

- 07h30: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với Trường Cao đẳng Luật Miền Nam. Địa điểm: Trường Cao đẳng Luật Miền Nam.

- 07h30: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác Thi hành án dân sự. Địa điểm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- 09h00: Đ/c Trưởng phòng Phòng Xây dựng & KTVBQPPL họp Ban điều hành và Tổ vận hành Tổng đài hỗ trợ công tác CCHC tỉnh Hậu Giang. Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

- 14h00: Ban Giám đốc Sở hội ý với đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

- 15h30: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở lấy phiếu tín nhiệm tái bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

- 13h30: Đ/c Giám đốc Trung tâm TGPLNN đi công tác tại Công an huyện Phụng Hiệp.

- Đ/c Diệp đi công tác tại huyện Châu Thành.

Thứ Ba (18/8/2020):

Lãnh đạo Sở Tư pháp làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư (19/8/2020):

- 08h00: Đ/c Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Ngoại giao. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

- 08h00: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở dự Lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Địa điểm: Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ Năm (20/8/2020):

- 07h30: Đ/c Chánh Thanh tra Sở đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn huyện Long Mỹ, Châu Thành, thành phố Vị Thanh. Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 08h00: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở họp trao đổi nội dung xây dựng Đề án Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang (Phòng XD&KTVBQPPL chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp số 01, Sở Nội vụ.

- 14h00: Đ/c Giám đốc Sở họp với các ngành có liên quan tham mưu, đề xuất miễn tiền phạt vi phạm hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3642/VP.UBND-NC (Phòng QLXLVPHC&TDTHPL chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

- 13h30: Đ/c Phó Giám đốc Trung tâm TGPLNN đi công tác tại Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ.

- 13h30: Đ/c Chánh Thanh tra Sở và đ/c Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Hành chính tư pháp tập huấn công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước do Phòng Tư pháp huyện Châu Thành A tổ chức. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND huyện Châu Thành A.

- Đ/c Trưởng phòng Phòng PBGDPL học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương (03 ngày). Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

Thứ Sáu (21/8/2020):

- 07h30: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở dự cuộc họp nghe báo cáo giải quyết vướng mắc dự án Khu dân cư phát triển khu vực 2 và 3, phường V, thành phố Vị Thanh. Địa điểm: Phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 14h00: Đ/c Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020. Địa điểm: Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Đ/c Trưởng phòng Phòng XD&KTVBQPPL tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL do Phòng Tư pháp huyện Phụng Hiệp tổ chức. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp.

- 13h30: Đ/c Phó Giám đốc Trung tâm TGPLNN đi công tác tại huyện Long Mỹ.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;           

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.                           

                                TL. GIÁM ĐỐC

                                CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

                                  Ngô Ngọc Đang
Đang online: 1
Hôm nay: 1716
Đã truy cập: 288990