Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Lịch làm việc từ ngày 09/8/2020 đến ngày 14/8/2020 (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 12-08-2020

THÔNG BÁO

Lịch làm việc từ ngày 09/8/2020 đến ngày 14/8/2020

Chủ Nhật  (09/8/2020):

- Các đ/c: Thanh Kiều, Điểm, Diễm học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. Địa điểm: Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.

- Đ/c Hữu Ngọc học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. Địa điểm: Hội trường Trụ sở các Hội có tính chất đặc thù tỉnh.

Thứ Hai (10/8/2020):

- 08h00: Đ/c Chánh Thanh tra Sở dự đối thoại với các hộ dân trên địa bàn huyện Long Mỹ. Địa điểm: Phòng họp số 2 UBND huyện Long Mỹ.

- 08h00: Đ/c Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở họp trao đổi nội dung đàm phán với Tập đoàn Toyo Ink về dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2. Địa điểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13h30: Đ/c Giám đốc Sở dự cuộc họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- Các đ/c: Mỹ Ngọc, Diệu, Với, Hữu Ngọc, Thanh Kiều học lớp Trung cấp LLCT-HC (hết tuần). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

Thứ Ba (11/8/2020):

-  13h30: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở họp đóng góp dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đối khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Địa điểm: Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ Tư (12/8/2020):

- 08h00: Đ/c Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở họp trao đổi việc thu hồi kinh phí đào tạo sau đại học. Địa điểm: Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 14h00: VNPT Hậu Giang khảo sát quy trình xử lý văn bản đi, đến và tập huấn phần mềm Quản lý văn bản (phần mềm mới). Mời đại diện các Phòng, Trung tâm thuộc Sở cùng dự (mỗi đơn vị cử ít nhất 02 đại biểu dự). Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.

- 14h00: Đ/c Trưởng phòng Phòng QLXLVPHC&TDTHPL họp xem xét, giải quyết vụ việc Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp sạch Việt Nam NPH. Địa điểm: Phòng họp Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Thứ Năm (13/8/2020):

- 08h00: Văn phòng Sở họp lệ. Mời Ban Giám đốc Sở cùng dự. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

- 14h00: Đ/c Chánh Thanh tra Sở họp góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019. Địa điểm: Phòng họp số 2, Thanh tra tỉnh.

- Đ/c Trưởng phòng Phòng PBGDPL học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương (03 ngày). Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

Thứ Sáu (14/8/2020):

- 07h30: Đ/c Giám đốc Sở đối thoại với công dân và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ. Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 07h30: Đ/c Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở dự vòng chung khảo Hội thi pháp luật cho mọi người (Phòng PBGDPL chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- 07h30: Đ/c Giám đốc Trung tâm TGPLNN tham gia phiên tòa tại Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;           

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.                           

                                TL. GIÁM ĐỐC

                                CHÁNH VĂN PHÒNG

                         

 

 

                                    Ngô Ngọc Đang
Đang online: 1
Hôm nay: 1715
Đã truy cập: 288989