Phòng HC&BTTP - Sở Tư pháp

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

Ngày 25-01-2021

PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

I. Vị trí, chức năng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, chịu sự quản lý chỉ đạo toàn diện về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; hòa giải thương mại; đăng ký biện pháp bảo đảm và các lĩnh vực tư pháp khác.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu cho Giám đốc Sở:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo nghị quyết, quyết định và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân  Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực được Giám đốc Sở phân công.

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp trong lĩnh vực được phân công.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực được Giám đốc Sở phân công.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác tư pháp được Giám đốc Sở giao.

4. Về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại địa phương;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định;

c) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định;

d) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật); đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Sở Tư pháp cấp mà phát hiện không đúng quy định pháp luật hộ tịch tại thời điểm đăng ký;

 đ) Giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các việc về nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam; xin cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; xin cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam; thông báo có quốc tịch Việt Nam; quản lý và lưu trữ hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật.

5. Về lý lịch tư pháp

a) Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; cung cấp Lý lịch tư pháp, thông tin bổ sung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp khác;

c) Lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung theo quy định;

d) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền.

6. Về bồi thường nhà nước

a) Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương;

c) Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước, thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định;

d) Tham gia xác minh thiệt hại và thương lượng việc bồi thường tại địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường, kiến nghị thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ xem xét lại quyết định hoàn trả, giảm mức hoàn trả theo quy định của pháp luật; yêu cầu thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật;

e) Phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường tại địa phương.

7. Về trợ giúp pháp lý

a) Quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật;

b) Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, giải thể Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, bổ nhiệm và cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý, miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý, cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý;

d) Cấp, thu hồi và cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý;

đ) Thực hiện công bố danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp;

e) Lựa chọn, ký kết hợp đồng trợ giúp pháp lý với các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật trên địa bàn; kiểm tra, giám sát hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, khen thưởng, xử lý vi phạm hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng.

8. Về luật sư và tư vấn pháp luật:

a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật tại địa phương;

b) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập, phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn luật sư, giải thể Đoàn luật sư; chủ trì, phối hp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới;

c) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, Trung tâm tư vấn pháp luật; cấp, thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật;

d) Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; đề nghị Đoàn luật sư cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của luật sư, yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động khi cần thiết;

đ) Lập danh sách, theo dõi người đăng ký hành nghề tại Đoàn luật sư tại địa phương.

9. Về công chứng:

a) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên; thực hiện đăng ký hành nghề và cấp, cấp lại Thẻ công chứng viên; quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng; xóa đăng ký hành nghề, ra quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên theo quy định;

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, chuyển đổi, giải thể Phòng Công chứng và cho phép thành lập, thay đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng và thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng theo quy định;

c) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; ghi nhận thay đổi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng; xem xét, thông báo bằng văn bản cho Văn phòng công chứng về việc đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng;

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội công chứng viên tại địa phương; xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về công chứng theo quy định.

10. Về giám định tư pháp:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp;

b) Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định tư pháp; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương;

c) Đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; đề xuất các giải pháp bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người giám định tư pháp theo yêu cầu của hoạt động tố tụng tại địa phương;

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương theo quy định của pháp luật.

11. Về đấu giá tài sản

a) Cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đấu giá tài sản;

b) Cấp, cấp lại, thu hồi thẻ đấu giá viên theo quy định của pháp luật.

12. Về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

a) Tổ chức đăng ký hành nghề, lập và công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương;

b) Tạm đình chỉ, gia hạn, hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; xóa tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khỏi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;

c) Rà soát, thống kê và báo cáo số liệu về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hoạt động hành nghề Quản tài viên tại địa phương và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

13. Về hòa giải thương mại

a) Đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại; đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại; thu hồi Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

b) Đăng ký, lập và xóa tên hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở;

c) Cập nhật, công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc, tổ chức hòa giải thương mại trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp; rà soát, thống kê, báo cáo số liệu về hòa giải viên thương mại hàng năm tại địa phương.

14. Về trọng tài thương mại

a) Đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký hoạt động, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;

b) Cập nhật thông tin về Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

c) Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động, việc lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

15. Về đăng ký giao dịch bảo đảm

a) Thực hiện kiểm tra định kỳ Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

16. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

17. Kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực được Giám đốc Sở phân công.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòngthực hiện một số nội dung công việc được Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng đi vắng, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế của Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp là biên chế hành chính nhà nước, số lượng do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định trên tổng số biên chế hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

-----------------------------------------------------------

ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL COMPLEMENTARY DIVISION

I. Position and functions of the Administrative and Judicial Complementary Division

Administrative and Judicial Complementary Division is a specialized and professional division of the Department of Justice, under the comprehensive management and direction of the Director of the Department of Justice, and has the function of advising the Director of the Department of Justice to State management of civil status; nationality; authentication; adoption; Judicial Records; state compensation; legal aid; lawyer; legal advice; notary; judicial expertise; property auctions; commercial arbitration; asset managers, asset management and liquidation enterprises and practicing asset management and liquidation; commercial mediation; registration of security interests and other judicial fields.         

II. Duties and powers

Advise the Director of the Department:

1. Submit to the Provincial People's Committee: 

a) Draft resolutions, decisions and other documents falling within the promulgation competence of the People's Council and the Provincial People's Committee in the field assigned by the Director of the Department.            

b) Draft long-term, 5-year, annual plans and schemes, projects, programs and measures to organize the performance of tasks under the scope of state management of the Department of Justice in the assigned fields.  

2. Submit to the Chairman of the Provincial People's Committee 

Draft decisions and directives fall under the promulgating competence of the Chairman of the Provincial People's Committee in the field assigned by the Director of the Department. 

3. Guide, examine and organize the implementation of legal documents, plans, programs, schemes and projects already decided and approved by competent authorities within the scope and competence of state management of judicial work assigned by the Director of the Department.

4. Regarding civil status, nationality, authentication and adoption 

a) Assist the Provincial People's Committee in directing and guiding the organization of registration and management of civil status, nationality, authentication and adoption in the locality;

b) Advise the Provincial People's Committee in managing, updating and exploiting the electronic civil status database according to regulations;

c) Manage and use civil status books and civil status forms; archive civil status books and civil status registration dossiers according to regulations;

d) Request the Provincial People's Committee to decide to revoke or cancel civil status papers issued by district-level People's Committees contrary to law (except for illegal marriage); to request the Chairman of the Provincial People's Committee to decide to revoke or cancel civil status papers issued by the Department of Justice, which are found to be inconsistent with civil status laws at the time of registration;

 d) To settle matters related to adoption with foreign elements within its competence according to the provisions of law and the direction of the Provincial People's Committee;

e ) Appraise the dossier and submit it to the Provincial People's Committee to handle the adoption matters within the competence of the Provincial People's Committee according to the provisions of law;

g) Perform tasks to process the application for entry, return, and renunciation of Vietnamese nationality; apply for a certificate of Vietnamese nationality; apply for a certificate of Vietnamese origin; notice of having Vietnamese nationality; manage and store citizenship records in accordance with law.     

5. About the criminal record

a) Build, manage, exploit, protect and use local judicial record databases in accordance with law; 

b) Receive and process judicial record information provided by courts, civil judgment enforcement agencies, relevant agencies and organizations and the National Center for Judicial Records; provide Criminal Records, additional information to the National Center for Criminal Records; provide criminal record information to other Departments of Justice;

c) Prepare judicial record, update additional judicial record information as prescribed;

d) Issue judicial record cards according to their competence.

6. Regarding state compensation

a) To guide and foster skills and professionalism in the work of state compensation according to the provisions of law;

b) Guide the damage sufferer to carry out the procedures for claiming compensation within the locality according to the provisions of law; propose the Provincial People's Committee to propose competent agencies to handle violations in the settlement of compensation, fulfillment of responsibility for reimbursement in administrative management, proceedings and judgment enforcement activities in the locality;

c) Proposing and submitting to the Provincial People's Committee to determine the compensation settlement agency according to the provisions of law; monitor, urge and inspect the work of state compensation, make statistics on the implementation of the work of state compensation and report to the Ministry of Justice according to regulations;

d) Participating in damage verification and negotiation of compensation in the locality under the management of the Provincial People's Committee;

d) Proposing the provincial People's Committee to recommend the person competent to protest against the court judgment or decision with content to settle compensation, to request the head of the agency directly managing the official duty performer to consider decide to refund or reduce the refund amount in accordance with law; request the head of the agency directly managing the damage-causing official duty performer to cancel the decision on compensation settlement in accordance with law;

e) Coordinate with the People's Court, People's Procuracy of the same level and specialized agencies under the Provincial People's Committee and relevant agencies and organizations to perform the state management of public affairs. local compensation.

7. About legal aid 

a) Manage and guide the organization and operation of State Legal Aid Center; legal aid participation activities of organizations participating in legal aid according to the provisions of law;

b) To request the Chairman of the People's Committee of the province to establish or dissolve the branch of State Legal Aid Center, to appoint and issue a legal aid officer's card, to dismiss and withdraw the legal aid officer's card, re-issuance of legal assistant card;

d) Granting, withdrawing and re-granting legal aid collaborators' cards; grant, change, re-issue and revoke the registration certificate for participation in legal aid of the organization registering to participate in legal aid;

d) Publicize the list of legal aid-providing organizations and legal aid-providing persons in the locality and post it on the website of the Department of Justice;

e) Select and sign legal aid contracts with law-practicing organizations and legal consultancy organizations in the locality; examine and supervise contracts for provision of legal aid, commend and handle violations or propose competent state agencies to reward and handle violations against organizations and individuals that sign contracts.

8. About lawyers and legal advice:

a) Advise and propose to the Provincial People's Committee to implement measures to support the development of law practice organizations, legal consultancy organizations and activities in the locality;

b) Appraise the application file, submit it to the Provincial People's Committee for decision permitting the establishment and approval of the results of the congress of the bar association, dissolution of the bar association; preside over and coordinate with the Department of Home Affairs in appraising and submitting it to the People's Committee for consideration and approval the project organization term congress, construction method Management Board, the Council commend and discipline new term; 

c) Issue and revoke operation registration papers of Vietnamese law-practicing organizations, foreign law-practicing organizations in Vietnam, and legal consulting centers; issue and revoke legal counsel's cards; 

d) Provide information on the operation registration of Vietnamese law-practicing organizations and foreign law-practicing organizations to state agencies, organizations and individuals upon request in accordance with law. ; to request the Bar Association to provide information on the organization and operation of lawyers, to request the law-practicing organization to report on its organization and operation when necessary; 

d) Make a list and monitor the people who register to practice at the local bar association.

9. About notarization:

a) To request the Minister of Justice to appoint and dismiss notaries; carry out practice registration and issue and re-issue notary cards; decision on temporary suspension of notarial practice; delete the practice registration, issue a decision to revoke the notary card according to regulations;   

b) Submit to the Provincial People's Committee for decision on establishment, transformation, dissolution of the Notary Public and permit the establishment, change, consolidation, merger, transfer and revocation of the decision permitting the establishment of the Notary Office according to regulations;

c) Issuing, re-granting and revoking the operation registration certificate of the notary office; record changes in the list of notaries who are general partners of the notary office; consider and notify in writing the Notary Office of the registration of the list of notaries working under the contract regime;

d) Preside over and coordinate with the Department of Home Affairs in assisting the Provincial People's Committee in performing the state management of the organization and operation of the local Notary Public Association; building, exploiting and using the database on notarization according to regulations.

10. Regarding judicial expertise:

a) Submit to the Provincial People's Committee for decision permitting the establishment of judicial expertise office; change the type of operation, change or supplement the expertise field of the Judicial Expertise Office;

b) Issue the operation registration certificate to the judicial expertise office; coordinate with specialized agencies of the provincial People's Committee in the appointment and dismissal of judicial experts in the locality;

c) Assessment of the organization and quality of judicial expertise activities in the locality; propose solutions to ensure the quantity and quality of the contingent of judicial experts according to the requirements of local procedural activities;

d) Preside over and coordinate with specialized agencies in assisting the provincial People's Committees in the state management of judicial expertise in their localities in accordance with law. 

11. About property auction

a) Issuing, re-granting, withdrawing, changing the contents of the operation registration certificate to the asset auction enterprise, the branch of the asset auction enterprise, the representative office of the asset auction enterprise;

b) Issue, re-issue and withdraw auctioneer cards in accordance with law.

12. Regarding asset managers and practicing asset management and liquidation

a) Organize practice registration, make and publicize the list of asset management officers and asset management and liquidation enterprises in the locality;

b) Temporarily suspending, extending or canceling the temporary suspension of asset management and liquidation practice for asset management officers and asset management and liquidation enterprises; delete the names of asset managers, asset management and liquidation enterprises from the list of asset managers, asset management and liquidation enterprises;

c) Review, make statistics and report data on asset management officers, asset management and liquidation enterprises, and practice activities of asset arbitrators in their localities and request the Minister of Justice to revoke their practicing certificates of Asset Manager.

13. About commercial mediation

a) Registration of operation, registration of changes in contents of the operation registration certificate of the commercial mediation center; register to change the contents of the operation registration certificate of the arbitration center; registration of operation, registration of changes in contents of operation registration certificate of a branch of a commercial mediation center, a branch of a foreign commercial mediation organization in Vietnam; revoke the operation registration certificate of the commercial mediation center, the branch of the commercial mediation center; revoke the operation registration certificate of the branch of the foreign commercial mediation organization in Vietnam;

b) Register, make and delete the name of case commercial mediator from the Department's list of case commercial mediators;

c) Update and publish the list of case commercial mediators and commercial mediation organizations on the website of the Department of Justice; review, make statistics and report on annual data on local commercial mediators.

14. About commercial arbitration

a) Registration of operation, registration of changes in content of establishment licenses, revocation of operation registration papers of arbitration centers, branches of foreign arbitration institutions in Vietnam; operation registration, revocation of the operation registration certificate of the branch of the arbitration center;

b) Update information about the arbitration center, its branch and representative office; Branches and representative offices of foreign arbitration institutions in Vietnam;

c) Provide information on operation registration, establishment of branches and representative offices of arbitration centers; Branches, representative offices of foreign arbitration institutions in Vietnam to state management agencies, organizations and individuals at their request in accordance with law.

15. About secured transaction registration

a) Carry out periodical inspection of the land registration office and branches of the local land registration office according to the provisions of law;

b) Periodically report to the Ministry of Justice on the registration of security interest in land use rights and land-attached assets in the locality.

16. To assist the provincial People's Committee to perform the tasks and powers of civil enforcement, administration according to the provisions of the laws and regulations of coordination between the judicial authority and enforcement of civil judgments promulgated by the Ministry of Justice.    

17. Check for the agencies, organizations and individuals in the law enforcement in the area to be directors of the assignment.     

18. Perform other duties as prescribed by law and as assigned by the Director of the Department of Justice.

III. Organizational structure and staffing

1. Administrative and Judicial Assistance Division has its Head, Deputy Head and experts.

a) Head of Division is the head of the unit, responsible to the director of the department and to the law for the entire operation of the department and the performance of assigned functions, tasks and powers.      

b) Deputy Head is an assistant to the Head of Divsion, performs a number of tasks assigned by Head of Division and is responsible to the Head and to the law for the assigned tasks. When the Head goes missing, Deputy Head is authorized by Head of Division to run the Division’s activities.

c) The appointment and dismissal of Head and Deputy Head of the Administrative and Judicial Complementary Division shall comply with the provisions of law.

2. The payroll of the Administrative and Judicial Complementary Division is the state administrative payroll, the number of which is decided by the Director of the Department of Justice out of the total number of administrative staff assigned by the Chairman of the Provincial People's Committee.

Đang online: 1
Hôm nay: 590
Đã truy cập: 1318888