HDNV - Soan thao tham dinh kiem tra ra soat he thong hoa VBQPPL - Sở Tư pháp

 

Hướng dẫn nghiệp vụ >> Soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Ngày 13-07-2020

 

 

Công văn hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp

 Đang online: 3
Hôm nay: 637
Đã truy cập: 335500