Công khai minh bach về TC và NSNN - Sở Tư pháp

 

CÔNG KHAI MINH BẠCH VỀ TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 13-07-2020

- Về việc công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí của Sở Tư pháp (Quyết định số 132/QĐ-STP ngày 06/10/2022)

+ Phụ lục kèm theo Quyết định

- Báo cáo công khai tài chính quý III năm 2022

- Về việc công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí của Sở Tư pháp (Quyết định số 129/QĐ-STP ngày 19/9/2022)

+ Phụ lục kèm theo Quyết định

- Về việc công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Tư pháp (Quyết định số 121/QĐ-STP ngày 12/8/2022)

+ Phụ lục kèm theo Quyết định

- Báo cáo công khai tài chính quý II năm 2022

- Báo cáo công khai tài chính quý I năm 2022

- Về việc công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Tư pháp (Quyết định số 103/QĐ-STP ngày 07/7/2022)

+ Phụ lục kèm theo Quyết định

Về việc công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Tư pháp (Quyết định số 49/QĐ-STP ngày 12/4/2022)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tư pháp (Quyết định số 01/QĐ-STP ngày 05/01/2022)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai dự toán thu, chi năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 116/QĐ-STP ngày 01/9/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai dự toán cắt giảm kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và kinh phí tiết kiệm thêm chi thường xuyên còn lại năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 105/QĐ-STP ngày 20/8/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí mua sổ và phôi mẫu hộ tịch năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 84/QĐ-STP ngày 12/7/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí của Sở Tư pháp thực hiện hỗ trợ về tổ chức Hội nghị, triển khai phổ biến pháp luật các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quyết định số 75/QĐ-STP ngày 28/6/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 70/QĐ-STP ngày 03/6/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 60/QĐ-STP ngày 23/4/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 53/QĐ-STP ngày 22/3/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 47/QĐ-STP ngày 11/3/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 08/02/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 20/QĐ-STP ngày 08/01/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai dự toán ngân sách của Sở Tư pháp năm 2020 (Quyết định số 146/QĐ-STP ngày 30/12/2019)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 (Quyết định số 43/QĐ-STP ngày 10/3/2020)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị (Quyết định số 50/QĐ-STP ngày 10/4/2020)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

- Công bố công khai bổ sung kinh phí hoạt động Đảng bộ cơ sở (Quyết định số 77/QĐ-STP ngày 16/6/2020)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

Đang online: 1
Hôm nay: 1032
Đã truy cập: 1318124