Cong khai, minh bach ve tai chinh va ngan sach nha nuoc - Sở Tư pháp

 

CÔNG KHAI MINH BẠCH VỀ TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 13-07-2020

 

 

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 60/QĐ-STP ngày 23/4/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

 

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 53/QĐ-STP ngày 22/3/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

 

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 47/QĐ-STP ngày 11/3/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

 

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 08/02/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

 

- Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tư pháp (Quyết định số 20/QĐ-STP ngày 08/01/2021)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

 

- Công bố công khai dự toán ngân sách của Sở Tư pháp năm 2020 (Quyết định số 146/QĐ-STP ngày 30/12/2019)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

 

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 (Quyết định số 43/QĐ-STP ngày 10/3/2020)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

 

- Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị (Quyết định số 50/QĐ-STP ngày 10/4/2020)

   + Phụ lục kèm theo Quyết định

 

- Công bố công khai bổ sung kinh phí hoạt động Đảng bộ cơ sở (Quyết định số 77/QĐ-STP ngày 16/6/2020)

   + Phụ lục kèm theo Quyết địnhĐang online: 1
Hôm nay: 120
Đã truy cập: 222787