xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 7
Hôm nay: 524
Đã truy cập: 157400

Thông tin người phát ngôn của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 19-01-2022


         S Tài nguyên và Môi trưng cung cp ni dung cp nht thông tin ngưi
phát ngôn ca S như sau:

STT

Họ va tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Quốc Việt

Giám đốc Sở

0983.334.418

vietlq.stnmt@haugiang.gov.vn

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CVcapnhatthongtin-Phatngon.pdf_20220119133921.pdf