xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 450
Đã truy cập: 177886

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Ngày 05-08-2021

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. NĐ 67-2021 sđbs NĐ 167.pdf_20210805174344.pdf