xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 417
Đã truy cập: 177853

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Môi trường Tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hậu Giang

Ngày 15-08-2021

VUI LÒNG CHỌN THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

2

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

3

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

4

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

5

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

6

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

7

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

8

Đăng ký/Đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

9

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

10

Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

11

Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu