co cau to chuc - Sở Khoa học công nghệ

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngày 12-03-2021

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH HẬU GIANG

SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF HAU GIANG PROVINCE

Căn cứ Quyết định số: 24/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Pursuant to Decision No. 24/2015/QD-UBND July 27, 2015 the Chairman of Hau Giang Defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Department of Science and Technology Hau Giang; Decision No. 24/2015/QD-UBND July 27, 2015 the Chairman of Hau Giang To amend and supplement Point a, Clause 1, Clause 2, Clause 3, Article 3 of Decision No. 24/2015/QD-UBND July 27, 2015 the Chairman of Hau Giang

LÃNH ĐẠO SỞ

LEADERSHIP DEPARTMENT

Giám đốc: Huỳnh Trường Vĩnh

     Điện thoại: 0293 3877303 - 0918 215515

     Email: vinhht.skhcn@haugiang.gov.vn

Phó Giám đốc:  Phạm Trường Giang

     Điện thoại: 0293 3582414 - 0909 775215

     Email: giangpt.skhcn@haugiang.gov.vn

Phó Giám đốc:  Lê Mỹ Hạnh

     Điện thoại: 0293 3582413 - 0818 123096

     Email: hanhlm.skhcn@haugiang.gov.vn

Director:  Huynh Truong Vinh

     Phone: 0293 3877303 - 0918 215515

     Email: vinhht.skhcn@haugiang.gov.vn

Deputy Director:  Pham Truong Giang

     Phone: 0293 3582414 – 0909 775215

     Email: giangpt.skhcn@haugiang.gov.vn

Deputy Director:  Le My Hanh

     Phone: 0293 3582413 - 0918 123096

     Email: hanhlm.skhcn@haugiang.gov.vn

CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

a) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: 

Departments, AFFILIATES DEPARTMENT

a) The specialized agencies, the Department of operation:

- Văn phòng:

 + Phó Chánh Văn phòng: Phạm Hoàng Vũ 
 Điện thoại: 0293 3877300 - 0919313790

 Email: vuph.skhcn@haugiang.gov.vn

+  Phó Chánh Văn phòng: Huỳnh Ngọc Yến

Điện thoại: 0293 3877300 - 0902674567

Email: yenhn@haugiang.gov.vn

- Office:

+ Deputy Head of Office:  Pham Hoang Vu 
Phone: 0293 3877300 - 0919313790

Email: vuph.skhcn@haugiang.gov.vn

+ Deputy Head of Office: Huynh Ngoc Yen

Phone: 0293 3877300 - 0902674567

Email: yenhn.skhcn@haugiang.gov.vn

- Thanh tra:

Chánh Thanh tra: Lưu Vĩnh Thái

Điện thoại: 0293 3600616 - 0918214465

Email: thailv.skhcn@haugiang.gov.vn

- Inspector :

Chief Inspector:  Luu Vinh Thai

Phone: 0293 3600616 - 0918214465

Email: thailv.skhcn@haugiang.gov.vn

- Phòng Quản lý khoa học công nghệ và chuyên ngành

+ Trưởng phòng: Nguyễn Chí Cường

Điện thoại: 0293 3582686 - 0989 973169

Email: cuongnc.skhcn@haugiang.gov.vn

+ Phó Trưởng phòng: Nhan Thị Hồng Xuyến 

Điện thoại: 0293 3582686 - 0122 857 7179

Email: xuyennth.skhcn@haugiang.gov.vn

- Management Office of science technology and division specialized:

+ Chief:  Nguyen Chi Cuong

Phone: 0293 3582686 - 0989 973169

Email: cuongnc.skhcn@haugiang.gov.vn

+ Deputy Head:  Nhan Thi Hong Xuyen 

Phone: 0293 3582686 - 0122 857 7179

Email: xuyennth.skhcn@haugiang.gov.vn

b) Chi cục trực thuộc Sở: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

b) Sub-department under the Department: Department of Standards, Metrology and Quality

Chi cục Trưởng: Lý Hùng Phương

Điện thoại: 0293 3504591 - 0918 690222

Email: phuonglh.skhcn@haugiang.gov.vn

Phó Chi cục Trưởng: Đặng Hùng Nhân

Điện thoại: 0907 258085

Email: nhandh.skhcn@haugiang.gov.vn

Manager: Ly Hung Phuong

Phone: 3504591 0293 - 0918 690 222

Email: phuonglh.skhcn@haugiang.gov.vn

Deputy Manager: Đặng Hùng Nhân

Phone: 0907 258085

Email: nhandh.skhcn@haugiang.gov.vn

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Department for Standards, Metrology and Quality has legal status, seal, and separate account established under the business units.

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Giám đốc: Đinh Sơn

Điện thoại: 0293 3583385 - 0913 740857

Email: sond.skhcn@haugiang.gov.vn

- Center for Technical Standards, Metrology and Quality under the Department of Standards, Metrology and Quality.

Director: Dinh Son

Phone: 0293 3583385 - 0913 740857

Email: sond.skhcn@haugiang.gov.vn

c) Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ.

c) Professional organizations under the Department: Information Center for Applied Science and Technology.

+ Giám đốc: Nguyễn Thị Kiều

Điện thoại: 0293 3870561 - 0908 869301

Email: kieunt.skhcn@haugiang.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Huỳnh Tấn Vụ

Điện thoại: 0293 3580787 - 0989 973162

Email: vuht.skhcn@haugiang.gov.vn

+ Director: Nguyen Thi Kieu

Phone: 0293 3870561 - 0908 869301

Email: kieunt.skhcn@haugiang.gov.vn

+ Deputy Director:  Huynh Tan Vu

Phone: 0293 3580787 - 0989 973162

Email: vuht.skhcn@haugiang.gov.vn

Địa chỉ: Khu Hành chính Ủy ban, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại và Fax: 0293 3870561

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.

Address: Zone Administrative Committee, Ward 5, Vi Thanh Town, Hau Giang Province.

Phone and Fax: 0293 3870561

Center of Information and Applied Science and Technology have legal status, seal and separate accounts.

d) Khi cần thiết theo yêu cầu của công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định việc thành lập mới hoặc sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ.

d) When necessary as required by the job, People's Committees of provinces will consider and decide on the establishment of new or merger and dissolution of the units attached to the proposal of the Director of the Department of Science and Technology and Director of the Department of the Interior.

Admin

Đang online: 2
Hôm nay: 2501
Đã truy cập: 2282118
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.