Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt đề tài “Xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với chương trình OCOP ở tỉnh Hậu Giang”

Ngày 14-10-2021

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với chương trình OCOP ở tỉnh Hậu Giang” bằng hình thức họp trực tuyến. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện và PGS. TS. Nguyễn Duy Cần chủ nhiệm của đề tài.

Hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Đề tài thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến các loại hình du lịch nông thôn/ du lịch cộng đồng hiện hữu ở tỉnh Hậu Giang; xây dựng một thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với làng nghề và các sản phẩm OCOP thù tại địa phương; đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Hậu Giang.

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Đánh giá thực trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến các loại hình du lịch nông thôn/ du lịch cộng đồng hiện hữu ở tỉnh Hậu Giang như: điều tra, đánh giá được thực trạng các loại hình du lịch nông thôn/ du lịch cộng đồng hiện hữu ở 2 địa bàn: thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Chọn được 1 ấp làm thí điểm/ hay điểm du lịch cộng đồng gắn với làng nghề có sản phẩm OCOP đặc thù của địa phương;

- Xây dựng một thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với làng nghề và các sản phẩm OCOP đặc thù tại địa phương như: xây dựng một thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với làng nghề và các sản phẩm OCOP đặc thù tại địa phương; xây dựng 1 nhà cộng đồng tại điểm du lịch cộng đồng làm nơi tập hợp, dừng chân của du khách, điểm quảng bá sản phẩm du lịch, tổ chức các dịch vụ du lịch

- Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Hậu Giang bao gồm: đưa ra đề xuất Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với chương trình OCOP ở tỉnh Hậu Giang, các giải pháp về kỹ thuật, các giải pháp về chính sách, các bài học kinh nghiệm; biên soạn Sổ tay Du lịch cộng đồng Hậu Giang: Du lịch gắn với làng nghề OCOP’’./.

Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)