Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng các thiết bị IoT của tỉnh Hậu Giang phục vụ xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh”

Ngày 24-09-2021

Lúc 8 giờ, ngày 17 tháng 9 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng các thiết bị IoT của tỉnh Hậu Giang phục vụ xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh” bằng hình thức họp trực tuyến. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Lã Hoàng Trung chủ nhiệm của đề tài.

TS. Lã Hoàng Trung chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung nghiên cứu