Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Hậu Giang”.

Ngày 03-01-2023

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Hậu Giang”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị trường Chính trị tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ trì thực hiện và ThS. Lê Văn Tuyên chủ nhiệm của đề tài.

ThS. Lê Văn Tuyên chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung nghiên cứu