Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày 06-10-2021

Lúc 8 giờ, ngày 30 tháng 9 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” bằng hình thức họp trực tuyến. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ trì thực hiện và ThS. Phan Hoàng Ngoan chủ nhiệm của đề tài.

Đề tài thực hiện nhằm nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Nghiên cứu tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài bao gồm: tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, xác định những vấn đề kế thừa, những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

- Xây dựng cơ sở khoa học về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở bao gồm: xây dựng cơ sở lý luận về cán bộ, công chức cấp cơ sở, xây dựng cơ sở lý luận về chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở, nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ, công chc ở một số địa phương và rút ra bài học kinh nghiệm cho Hậu Giang.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở tỉnh Hậu Giang bao gồm: khảo sát, tổng họp về cán bộ, công chửc cấp cơ sở; đánh giá chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở; xác định những nguyên nhân làm cho chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở chưa đạt yêu cầu.

- Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 bao gồm: xác định định hướng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở; xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030; triển khai thí điểm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cơ sở tỉnh Hậu Giang ở 01 xã, 01 phường, 01 thị trấn. Cụ thể: Xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp; Phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ; Thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ./.

                                                        Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 30
Đã truy cập: 623119
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.