Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

THÔNG BÁO: tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

Ngày 11-05-2022

Căn cứ cuộc họp của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022. Thời gian nhận Hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày ra Thông báo đến 16h, ngày 08 tháng 7 năm 2022.

I. Danh mục 12 đề tài, dự án tuyển chọn:

1) Phát triển du lịch văn hóa, làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;

2) Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang;

3) Triển khai thực nghiệm các mô hình nhằm cải thiện và nâng cao độ phì nhiêu đất bền vững tại tỉnh Hậu Giang;

4) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn thải chính trên các tuyến sông, kênh chính tỉnh Hậu Giang;

5) Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp của tỉnh Hậu Giang;

6) Nghiên cứu phát triển sản phẩm giá trị gia tăng từ trái Khổ qua tỉnh Hậu Giang;

7) Xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hậu Giang;

8) Xây dựng mô hình ương giống và nuôi thương phẩm cá Dày ở tỉnh Hậu Giang;

9) Chọn tạo giống quýt Đường Long Trị không hột có phẩm chất và năng suất không đổi tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;

10) Xây dựng mô hình liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ cây Hương thảo và rau Đắng đất ở tỉnh Hậu Giang;

11) Xây dựng mô hình trồng Dưa hoàng kim trên giá thể trong nhà màng tại Hậu Giang;

12) Nghiên cứu giải pháp phòng trị bệnh xơ đen và thối thân xì mủ trên cây Mít Hậu Giang (Artocarpus heterophyllus Lamk.).

II- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ được chuẩn bị theo Điều 11, Điều 12 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Cụ thể:

2.1. Danh mục hồ sơ

      1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì.

b) Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có).

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Mẫu 11-ĐON).

3. Thuyết minh nhiệm vụ:

- Đối với nhiệm vụ là Đề tài:

+ Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Thuyết minh theo Mẫu 12-TMĐTCN;

+ Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn: Thuyết minh theo Mẫu 13-TMĐTXH;

- Đối với nhiệm vụ là Dự án: Thuyết minh theo Mẫu 14-TMDA.

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 16-LLTC).

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu 17-LLCN).

6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Mẫu 17-LLCN).

7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 18-PHNC).

8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần).

9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định.

10. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh là dự án sản xuất thử nghiệm phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ.

c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ.

11. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

2.2. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 01 (một) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp), 14 (mười bốn) bản sao trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 (một) USB chứa bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

1) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đề tài/Dự án).

2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ.

3) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

III- Nơi nhận hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

IV- Thời gian nhận hồ sơ

- Thời gian nhận Hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày ra Thông báo đến 16h, ngày 08 tháng 7 năm 2022.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện gửi đến (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang (trường hợp nộp trực tiếp).

- Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp.

V- Thời gian và địa điểm mở hồ sơ:

- Mở hồ sơ vào lúc 09h, ngày 14 tháng 7 năm 2022 tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Thành phần mời tham gia: Kính mời đại diện các Tổ chức đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN đến tham dự.

Biểu mẫu hồ sơ xin xem tại Website: www.skhcn.haugiang.gov.vn (vào mục ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI).

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Chuyên ngành.

Điện thoại: 0293.3582.686, DĐ: 0989 973 169.

Email: cuongnc.skhcn@haugiang.gov.vn

Đính kèm: Thông báo

Chí Cường


Đang online: 1
Hôm nay: 2443
Đã truy cập: 1083602
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.