Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Kết quả Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII năm 2021

Ngày 27-10-2021

Nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát hiện và khai thác khả năng sáng tạo của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chuyển giao công nghệ; tìm kiếm và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII năm 2021. Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã tiến hành báo cáo kết quả Hội thi, kết quả có 20/95 giải pháp được khen thưởng.