Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”

Ngày 23-06-2021

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin (ATTT) là trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ATTT tại cơ quan, tổ chức, địa phương, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số một cách bền vững, giảm thiểu các sự cố mất ATTT bắt nguồn từ nhận thức. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về ATTT cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, tận dụng ưu thế của mạng xã hội để các nội dung tuyên truyền về ATTT có sức lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực, an toàn trên không gian mạng.

Mục tiêu cụ thể là 100% các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng cơ bản về bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- 100% chi nhánh, công ty nhà nước, bảo hiểm xã hội, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, tài chính nhà nước khác xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT cho cán bộ, nhân viên và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng, người sử dụng dịch vụ.

- Trên 80% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; hơn 70% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo dựng một thế hệ mới có tư duy và sử dụng hiệu quả, tích cực trên không gian mạng.

- Trên 80% người sử dụng Internet nói chung và 100% sinh viên trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất ATTT và các kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTT.

- 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất ATTT; trách nhiệm và quy tắc nghề nghiệp trong lĩnh vực ATTT.

- Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất ATTT; xu hướng và tình hình mất ATTT tại Việt Nam và trên thế giới.

- 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm ATTT trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; ý thức được hậu quả, trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất ATTT.

- 80% cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ ATTT trong nước.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội

a) Thông tin, tuyên truyền trên các trang, kênh, các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm ATTT; lan truyền những kiến thức, hành động, thông tin tích cực, định hướng thông tin tích cực, định hướng thông tin cho người dùng, tránh ảnh hưởng của thông tin vi phạm pháp luật; kết nối đa kênh, đa nền tảng.

b) Sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video, clip tạo xu thế…, để đăng, phát trên các trang mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau và trên phương tiện truyền thông đại chúng.

c) Tổ chức sản xuất, lồng ghép các chương trình về cuộc thi tìm hiểu về ATTT trên các kênh phát thanh - truyền hình, trong đó lồng ghép các nội dung về ATTT, bao gồm: Sản xuất các chương trình, phim, bài hát, phóng sự, trao đổi, đối thoại, chuyên đề chuyên sâu trên hệ thống phát thanh, truyền hình; Tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm với các chuyên gia về ATTT trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang và tường thuật trực tiếp (ít nhất 01 cuộc/năm).

d) Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng.

đ) Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đưa tin và bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử.

e) Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên công nghệ thông tin về các nội dung của Đề án và kỹ năng tuyên truyền ATTT.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở

a) Thực hiện tuyên truyền theo từng điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc các thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy cập Internet công cộng.

b) Tuyên truyền trên cơ sở truyền thanh cấp huyện và hệ thống đài truyền thanh cấp xã.

c) Tuyên truyền trên các cổng/trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

3. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục

 a) Tích hợp, lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh tương tác an toàn trên không gian mạng nhằm phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình giảng dạy môn tin học và các hoạt động giáo dục phù hợp với từng lớp học, từng cơ sở giáo dục trung học trong toàn tỉnh.

b) Tổ chức, tham gia các cuộc thi về ATTT, lồng ghép các nội dung ATTT trong các cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

c) Thực hiện tư vấn hướng nghiệp, phân luồng sau trung học cho học sinh (nhất là học sinh lớp 9 và lớp 12) về cơ hội việc làm, tiềm năng, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng./.

Ngọc Triều


Đang online: 7
Hôm nay: 1766
Đã truy cập: 2079338
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.