Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị

Ngày 13-01-2023

Việc đánh đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng mức độ chuyển đổi số của đơn vị tại thời điểm đánh giá. Là một trong những nguyên tắc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số được quy định tại Quyết định 1949/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quy định này quy định việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đối tượng đánh giá là Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và tương đương; ngành dọc cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là sở, ban, ngành tỉnh). UBND huyện, thị xã, thành phố.

* Phương pháp đánh giá và tính điểm

+ Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện tự đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị mình vào cột “Điểm tự đánh giá”, kèm theo đầy đủ các minh chứng theo từng tiêu chí gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp đúng theo thời gian quy định, không giải quyết các trường hợp gửi bảng điểm tự đánh giá và cung cấp minh chứng sau thời gian quy định.

+ Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan liên quan thẩm tra nội dung báo cáo, số liệu đánh giá và cho điểm vào cột “Điểm Hội đồng thẩm định”. Khi đơn vị thống nhất điểm thẩm định thì ký xác nhận vào biên bản làm việc và điểm số này làm cơ sở xếp hạng năm đối với các đơn vị.

+ Các tiêu chí không áp dụng đối với một số đơn vị (theo đặc thù không triển khai áp dụng hoặc không có văn bản bắt buộc triển khai) thì điểm của đơn vị tại tiêu chí đó được tính bằng trung bình cộng của các đơn vị có triển khai áp dụng tiêu chí tương ứng (Nội dung này do thành viên Hội đồng chấm trên cơ sở đã thống nhất điểm số của các đơn vị có triển khai áp dụng).

* Thang điểm đánh giá và xếp loại

+ Thang điểm đánh giá cấp tỉnh (Chỉ số chuyển đổi số các sở, ban, ngành tỉnh): 245 điểm.

+ Thang điểm đánh giá cấp huyện: 360 điểm.

* Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ số chuyển đổi số như sau:

1. Sở, ban, ngành tỉnh (245 điểm):

- Loại xuất sắc: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 220 điểm trở lên.

- Loại tốt: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 196 điểm đến dưới 220 điểm.

- Loại khá: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 171 điểm đến dưới 196 điểm.

- Loại trung bình: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 122 điểm đến dưới 171 điểm.

- Loại yếu: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm dưới 122 điểm.

2. UBND huyện, thị xã, thành phố (360 điểm):

- Loại xuất sắc: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 324 điểm trở lên.

- Loại tốt: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 288 điểm đến dưới 324 điểm.

- Loại khá: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 252 điểm đến dưới 288 điểm.

- Loại trung bình: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm từ 180 điểm đến dưới 252 điểm.

- Loại yếu: Cơ quan, đơn vị có tổng số điểm dưới 180 điểm.

Việc công bố kết quả đánh giá do Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng đánh xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin quyết định công bố trước ngày 30/01 của năm liền kề sau năm đánh giá. Kết quả đánh giá, xếp hạng được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Thông tin và Truyền thông./.

Ngọc Triều


Đang online: 1
Hôm nay: 436
Đã truy cập: 2280054
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.