Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 25-04-2022

Kính gửi:   

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố;

- Các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở Công Thương.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-BCT ngày 04 tháng 04 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 539/UBND-NC ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp;

Thực hiện Công văn số 317/UBND-NCTH ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang.

Sở Công Thương đã dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang. 

Căn cứ quy định về tổ chức lấy ý kiến góp ý văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương đề nghị:

1. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang lên Cổng Thông tin Điện tử của UBND tỉnh Hậu Giang trong thời hạn ít nhất là 30 ngày (kể từ ngày văn bản được đăng tải) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia ý kiến góp ý.

2. Các sở, ban, ngành, tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố, Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu cho ý kiến góp ý bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang.

3. Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương nghiên cứu cho ý kiến góp ý bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản này.

Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Công Thương trước ngày 04/5/2022 (thông qua Văn phòng Sở). Trường hợp các cơ quan, đơn vị sau khi nghiên cứu nếu thống nhất với dự thảo vẫn phúc đáp bằng văn bản để Sở Công Thương có cơ sở tổng hợp trình thẩm định, phê duyệt và bàn hành văn bản để triển khai thực hiện.

(Đính kèm file dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang; các văn bản dự thảo cũng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Công Thương).

Rất mong nhận được sự phối hợp góp ý của các cơ quan, đơn vị để Sở Công Thương tổng hợp, hoàn chỉnh văn bản trình UBND tỉnh ban hành./.


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 8120
Đã truy cập: 4406250
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.