so do to chuc - Sở Công Thương

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG

Ngày 17-01-2021

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang

Điện thoại: 0293. 3878891

Fax: 0293.3878892

Email:

 socongthuong@haugiang.gov.vvn

HAU GIANG PROVINCE OF INDUSTRY AND TRADE

Address: No. 01, Thong Nhat Street, KV4, P5, Vi Thanh City, Hau Giang

Phone: 0293. 3878891

Fax: 0293.3878892,

Email: socongthuong@haugiang.gov.vvn

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương 

 1.       Văn phòng;

2.       Thanh tra;

3.       Phòng Quản lý công nghiệp;

4.       Phòng Quản lý thương mại;

5.       Phòng Quản lý Năng lượng

* Đơn vị sự nghiệp công lập

     Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

The organizational structure of the Department of Industry and Trade 

 1. Office;

2. Inspector;

3. Industry Management Division;

4. Department of Commercial Management;

5. Energy Management Division

* Business units-public
Center for Industrial Promotion and Trade Promotion.

 

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 223
Đã truy cập: 4358345
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.