gioi thieu lanh dao so - Sở Công Thương

 

Giới thiệu lãnh đạo sở

Ngày 15-03-2021

GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO SỞ

I. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN QUÂN

Điện thoại: 0986849595

Email: quannv.sct@haugiang.gov.vn

Phó Giám đốc NguyễnVănThậm

Điện thoại: 0918026209

Email: thamnv.sct@haugiang.gov.vn

Phó Giám đốc Nguyễn Vũ Trường

Điện thoại: 0985777762 

Email: truongnv.sct@haugiang.gov.vn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Toàn

Điện thoại: 0909646747  

Email: toannq.sct@haugiang.gov.vn

 II. LÃNH ĐẠO PHÒNG (BAN); ĐƠN VỊ THUỘC 

1. Văn phòng Sở. ĐT: 0293.3878891 
- Phạm Quốc Ân -  Chánh Văn phòng (0939400054) 

 Email: anpq.sct@haugiang.gov.vn
- Ngô Kiến Lợi - Phó Chánh Văn phòng.

 Email: loink.sct@haugiang.gov.vn
- Liễu Như Thủy – Phó Chánh Văn phòng

Emai: thuyln.sct@haugiang.gov.vn
- Võ Huy Cường - Phó Chánh Văn phòng 
(0939922068)

 Email: cuongvh.sct@haugiang.gov.vn

2. Thanh tra. 
- Nguyễn Hoa Vinh - Chánh Thanh tra (0939007337)
 Email: vinhnh.sct@haugiang.gov.vn
- Huỳnh Thị Như Ngọc - Phó Chánh Thanh tra

 Email: ngochtn.sct@haugiang.gov.vn

3. Phòng Quản lý Công nghiệp. 
- Nguyễn Minh Hiền - Trưởng phòng
(0911637567)
 Email: hiennm.sct@haugiang.gov.vn
- Thái Văn Vinh – Phó Trưởng phòng 

 Email: vinhtv.sct@haugiang.gov.vn
- Nguyễn Hoài Thanh - Phó Trưởng phòng

 Email: thanhnh.sct@haugiang.gov.vn

 - Trương Minh Hòa - Phó Trưởng phòng
 Email: hoatm.sct@haugiang.gov.vn

4. Phòng Quản lý Thương mại: 
- Ngô Văn Tú – Trưởng phòng
(0946178999)
 Email: tunv.sct@haugiang.gov.vn
- Trần Vũ Minh - Phó Trưởng phòng
 Email: minhtv.sct@haugiang.gov.vn
- Trần Hoàng Bắc - Phó Trưởng phòng
 Email: bacth.sct@haugiang.gov.vn

5. Phòng Quản lý Năng lượng: 
- Phạm Văn Phương - Trưởng phòng (0919707456)
 Email: phuongpv.sct@haugiang.gov.vn
- Nguyễn Tấn Minh - Phó Trưởng phòng

 Email: minhnt.sct@haugiang.gov.vn

6. Trung tâm Khuyến Công & XTTM. ĐT: 0293.3580345 
- Hồ Ngọc Thái - Giám đốc (0918294812)
Email: thaihn.sct@haugiang.gov.vn
- Cao Thị Kim Loan - Phó Giám đốc 

Email: loanctk.sct@haugiang.gov.vn
- Huỳnh Thanh Trường - Phó Giám đốc

 Email: truonght.sct@haugiang.gov.vn

ORGANIZATION STRUCTURE OF INDUSTRY AND TRADE

I. BOARD OF DIRECTORS

DIRECTOR NGUYỄN VĂN QUÂN

Phone:  0986849595

Email:  quannv.sct@haugiang.gov.vn

Deputy Director Nguyen Van Tham

Phone:  0918026209

Email:  thamnv.sct@haugiang.gov.vn

Deputy Director Nguyen Vu Truong

Phone:  0985777762 

Email:  truongnv.sct@haugiang.gov.vn

Deputy Director Nguyen Quoc Toan

Phone:  0909646747  

Email:  toannq.sct@haugiang.gov.vn

 II. DEPARTMENT LEADER (DEPARTMENT); UNIT OF  DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE OF HAU GIANG: 
1. Department Office. Phone: 0293.3878891 

- Pham Quoc An - Chief of the Office (0939400054) 
- Ngo Kien Loi - Deputy Chief of the Office.
- Lieu Nhu Thuy - Deputy Chief of the Office
- Vo Huy Cuong - Deputy Chief of the Office  
(0939922068)

2. Inspector. 
- Nguyen Hoa Vinh - Chief Inspector  (0939007337)
- Huynh Thi Nhu Ngoc - Deputy Chief Inspector

3. Industry Management Division. 
- Nguyen Minh Hien - Head of Department
(0911637567)
- Thai Van Vinh - Deputy Manager 
- Nguyen Hoai Thanh - Deputy Manager

- Truong Minh Hoa - Deputy Manager

4. Department of Trade Management: 
- Ngo Van Tu - Head of Department (0946178999)

- Tran Vu Minh - Deputy Head of Department
- Tran Hoang Bac - Deputy Manager

5. Department of Energy Management: 
- Pham Van Phuong - Head of Department  (0919707456)
- Nguyen Tan Minh - Deputy Manager

6. Center for Industrial Promotion and Trade Promotion. Phone: 0293.3580345 
- Ho Ngoc Thai - Director  (0918294812)
- Cao Thi Kim Loan - Deputy Director 
- Huynh Thanh Truong - Deputy Director

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 1818
Đã truy cập: 4400111
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.