chuc nang nhiem vu - Sở Công Thương

 

Vị trí và chức năng của Sở Công Thương

Ngày 29-12-2020

Vị trí và chức năng của Sở Công Thương 
1. Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hậu Giang,  có chức năng tham mưu,  giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương,  bao gồm: cơ khí;  luyện kim;  điện;  năng lượng mới;  năng lượng tái tạo;  dầu khí   (nếu có)   ;  hóa chất;  vật liệu nổ công nghiệp;  công nghiệp tiêu dùng;  công nghiệp thực phẩm;  công nghiệp chế biến khác;  lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh;  xuất khẩu;  nhập khẩu;  quản lý thị trường;  quản lý cạnh tranh;  xúc tiến thương mại;  kiểm soát độc quyền;  chống bán phá giá;  chống trợ cấp,  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;  thương mại điện tử;  dịch vụ thương mại;  hội nhập kinh tế;  quản lý cụm,  điểm công nghiệp trên địa bàn;  các hoạt động khuyến công;  các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở. 

2. Sở Công Thương có tư cách pháp nhân,  có con dấu và tài khoản riêng;  chịu sự chỉ đạo,  quản lý về tổ chức,  biên chế và công tác của UBND tỉnh;  đồng thời, chịu sự chỉ đạo,  kiểm tra,  hướng dẫn chuyên môn,  nghiệp vụ của Bộ Công Thương. 

Nhiệm vụ,  quyền hạn của Sở Công Thương 

1. Trình UBND tỉnh: 

a. Dự thảo quy hoạch,  kế hoạch dài hạn,  05 năm và hàng năm;  chủ trương,  chính sách,  chương trình,  biện pháp,  quy định cụ thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn;  

b. Dự thảo các quyết định,  chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực công thương;  

c. Dự thảo quy định chức năng,  nhiệm vụ,  quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường theo quy định của Chính phủ,  hướng dẫn của Bộ Công thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;  

d. Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng,  phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương;  tham gia dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Công Thương thuộc UBND huyện,  Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã thuộc tỉnh. 

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh: 

a. Dự thảo quyết định thành lập,  sáp nhập,  giải thể các đơn vị thuộc Sở Công Thương theo quy định của pháp luật;  

b. Dự thảo các quyết định,  chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công thương. 

3. Hướng dẫn,  kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật,  chính sách,  quy hoạch,  kế hoạch,  đề án,  chương trình và các quy định về phát triển công thương sau khi được phê duyệt;  thông tin,  tuyên truyền,  hướng dẫn,  phổ biến,  giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương. 

4. Giúp UBND tỉnh thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng các công trình phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;  thẩm định,  cấp,  sửa đổi,  bổ sung,  gia hạn và thu hồi các loại giấy phép,  chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật,  sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. 

5. Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

a. Về cơ khí và luyện kim: 

Tổ chức thực hiện quy hoạch,  kế hoạch,  chính sách phát triển ngành cơ khí,  ngành luyện kim,  phát triển các sản phẩm cơ khí,  cơ - điện tử trọng điểm,  các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao,  kết hợp kỹ thuật cơ khí,  tự động hóa,  điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

b. Về điện lực và năng lượng: 

- Tổ chức thực hiện quy hoạch,  kế hoạch phát triển điện lực,  phát triển việc ứng dụng năng lượng mới,  năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh;  

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh;  đào tạo,  bồi dưỡng chuyên môn,  nghiệp vụ,  an toàn điện cho cán bộ,  công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn;  

- Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;  

- Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra,  thanh tra chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật. 

c. Về hoá chất,  vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy,  thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn: 

- Tổ chức thực hiện quy hoạch,  kế hoạch,  chính sách phát triển ngành hoá chất,  vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy,  thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh;  

- Chủ trì,  phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý,  sử dụng,  bảo quản và vận chuyển hoá chất,  vật liệu nổ công nghiệp,  khí ga hoá lỏng và các loại máy,  thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật. 

d. Về công nghiệp tiêu dùng,  công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác: 

- Tổ chức thực hiện quy hoạch,  kế hoạch,  chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt,  gồm: dệt - may,  da - giầy,  giấy,  sành sứ,  thủy tinh,  nhựa,  bia,  rượu,  nước giải khát,  thuốc lá,  bánh kẹo,  sữa,  dầu thực vật,  chế biến bột và tinh bột;  

- Hướng dẫn,  kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn,  quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp,  an toàn vệ sinh,  môi trường công nghiệp;  an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất đến khi đưa vào lưu thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương. 

đ. Về khuyến công: 

- Triển khai thực hiện chương trình,  kế hoạch,  đề án khuyến công tại địa phương,  bao gồm các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương;  

- Tổ chức đào tạo,  bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công cho cán bộ làm công tác khuyến công tại địa phương. 

e. Về cụm,  điểm công nghiệp,  tiểu thủ công nghiệp: 

- Chủ trì,  phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình,  đề án,  cơ chế,  chính sách,  kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa,  tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn   (bao gồm cả các ngành nghề,  làng nghề nông thôn,  các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương)   ;  phê duyệt điều lệ của các tổ chức đó;  

- Triển khai thực hiện cơ chế,  chính sách ưu đãi thu hút đầu tư,  xuất nhập khẩu,  thuế,  tài chính,  lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật,  giải phóng mặt bằng,  di chuyển cơ sở sản xuất,  xây dựng mới cụm,  điểm công nghiệp,  tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn sau khi được phê duyệt. 

6. Về thương mại 

a. Thương mại nội địa: 

- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch,  kế hoạch,  cơ chế,  chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn,  bán lẻ,  bao gồm: các loại hình chợ,  các trung tâm thương mại,  hệ thống các siêu thị,  hệ thống các cửa hàng,  hợp tác xã thương mại,  dịch vụ thương mại;  hệ thống đại lý thương mại,  nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;  

- Chủ trì,  phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế,  chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh,  phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá,  hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; 

- Triển khai thực hiện cơ chế,  chính sách ưu đãi,  khuyến khích,  hỗ trợ sản xuất,  kinh doanh và đời sống đối với đồng bào vùng sâu,  vùng xa trên địa bàn tỉnh   (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu,  hỗ trợ lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại,  ...)   ;  

- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá,  tổng cung,  tổng cầu,  mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu,  các mặt hàng chính sách đối với đồng bào dân tộc vùng sâu. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ. 

b. Về xuất nhập khẩu: 

- Tổ chức thực hiện các chính sách,  kế hoạch,  chương trình,  đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá;  phát triển dịch vụ xuất khẩu,  nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh;  

- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,  thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

c. Về thương mại điện tử: 

- Chủ trì,  phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;  

- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách,  kế hoạch,  chương trình bồi dưỡng,  phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn. 

d. Về xúc tiến thương mại: 

- Tổ chức thực hiện chương trình,  kế hoạch,  đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu,  hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;  

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra,  giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ,  triển lãm thương mại,  khuyến mại cho các thương nhân. 

đ. Về quản lý thị trường: 

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ,  hướng dẫn của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;  

- Hướng dẫn,  kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực công thương của các tổ chức,  cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh;  thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật;  

- Chủ trì,  phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh chống buôn lậu,  buôn bán hàng nhập lậu,  hàng cấm,  chống sản xuất và buôn bán hàng giả,  hàng kém chất lượng,  hàng vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ;  chống các hành vi đầu cơ,  lũng đoạn thị trường,  gian lận thương mại của các tổ chức,  cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

e. Về cạnh tranh,  chống độc quyền,  chống bán phá giá và chống trợ cấp,  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh,  chống độc quyền,  chống bán phá giá;  chống trợ cấp,  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với các cơ quan có liên quan sửa đổi bổ sung các quy định,  những văn bản đã ban hành không phù hợp với pháp luật cạnh tranh;  

- Được yêu cầu các tổ chức,  cá nhân liên quan trong tỉnh,  cung cấp thông tin,  tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quy định của pháp luật về cạnh tranh,  chống độc quyền,  chống bán phá giá và chống trợ cấp,  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;  

- Thu thập,  xây dựng cơ sở dữ liệu,  quản lý,  cung cấp thông tin về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường,  các doanh nghiệp độc quyền có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh;  về các quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội;  về các trường hợp miễn trừ. 

g. Về hội nhập kinh tế: 

- Triển khai thực hiện kế hoạch,  chương trình,  biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế,  thương mại quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;  

- Chủ trì,  phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến,  tuyên truyền,  hướng dẫn thực hiện kế hoạch,  chương trình,  các quy định về hội nhập kinh tế,  thương mại quốc tế của địa phương. 

7. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp,  tổ chức kinh tế tập thể,  kinh tế tư nhân;  hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội,  hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công thương ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

8. Hướng dẫn,  kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ,  tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương quản lý theo quy định của pháp luật. 

9. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. 

10. Hướng dẫn chuyên môn,  nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các Phòng Công Thương thuộc UBND huyện,  Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã. 

11. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu,  ứng dụng tiến bộ khoa học,  công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở;  hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn,  quy phạm,  định mức kinh tế - kỹ thuật,  chất lượng sản phẩm công nghiệp;  xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ,  cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật. 

12. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh. 

13. Thanh tra,  kiểm tra,  xử lý vi phạm,  giải quyết khiếu nại,  tố cáo;  phòng chống tham nhũng,  tiêu cực;  thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công,  phân cấp của UBND tỉnh. 

14. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật. 

15. Quy định chức năng,  nhiệm vụ,  quyền hạn,  cơ cấu tổ chức,  mối quan hệ công tác của các tổ chức,  đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;  quản lý biên chế,  thực hiện chế độ tiền lương và chính sách,  chế độ đãi ngộ,  đào tạo,  bồi dưỡng,  khen thưởng,  kỷ luật đối với cán bộ,  công chức,  viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

16. Quản lý tài chính,  tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. 

17. Thực hiện công tác thông tin,  báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình,  kế hoạch,  đề án phát triển lĩnh vực công thương tại địa phương theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương. 

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Công Thương 

1. Lãnh đạo Sở Công Thương: gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. 

- Giám đốc Sở: là người đứng đầu Sở,  chịu trách nhiệm trước UBND,  Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện chức năng,  nhiệm vụ,  quyền hạn được giao. 

- Phó Giám đốc Sở: là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác,  chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt,  một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở. 

Position and functions of the Department of Industry and Trade

1. The Department of Industry and Trade is a specialized agency under the People's Committee of Hau Giang province, has the function of advising and assisting the Provincial People's Committee in performing the state management of industry and trade, including: mechanical engineering; Metallurgical; electricity; new energy; recycled energy; oil and gas (if any); chemistry; industry explode materials; consumer industry; food industry; other processing industry; circulation of goods in the province; export; import; market management; competition management; promotion; exclusive control; anti-dumping; anti-subsidy, protection of consumers' interests; ecommerce; commercial services; economic integration; managing industrial clusters and spots in the area; industrial promotion activities; public services are under the jurisdiction of the Department.

2. The Department of Industry and Trade has the legal status, its own seal and account; subject to the direction and management of the organization, payroll and work of the Provincial People's Committee; at the same time, subject to the direction, inspection and professional guidance of the Ministry of Industry and Trade.

Tasks and powers of the Department of Industry and Trade

1. Submit to the Provincial People's Committee:

a. Draft planning, long-term, 5-year and annual plans; guidelines, policies, programs, measures and specific regulations on the development of industry and trade in the area;

b. Draft decisions and directives under the authority of the Provincial People's Committee in the field of industry and trade;

c. Draft defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Market Surveillance Sub-Department in accordance with the Government's regulations, the guidance of the Ministry of Industry and Trade and the competent state management agencies;

d. Draft regulations on standard titles for heads and deputy heads of units under the Department of Industry and Trade; participate in draft regulations on leadership standards in charge of industry and trade of the Industry and Trade Division of the District People's Committee, the Economic Division of the provincial People's Committee.

2. Submit to the Chairman of the Provincial People's Committee:

a. Draft decisions on the establishment, merger, dissolution of the units under the Department of Industry and Trade in accordance with the law;

b. Draft of specific decisions and directives under the authority of the Chairman of the Provincial People's Committee in the field of industry and trade.

3. To guide and inspect the implementation of legal documents, policies, master plans, plans, schemes, programs and regulations on industrial and trade development after they are approved; information, propagation, guidance, dissemination and education of the law in the field of industry and trade.

4. Assisting the Provincial People's Committee in appraising the basic design of construction investment projects for industrial and trade development works in the province as decentralized; appraise, issue, amend, supplement, extend and revoke licenses and certifications under the management responsibility of the Department of Industry and Trade in accordance with the law, the assignment or authorization of the Provincial People's Committee. .

5. Industry and handicraft industry

a. Mechanical and metallurgy:

Organize the implementation of planning, plans, and policies for the development of the mechanical engineering industry, the metallurgy industry, the development of key mechanical, mechanical - electronic products, products with high technology content, in close combination. mechanical engineering, automation, industrial electronics in the province.

b. Electricity and energy:

- Organize the implementation of electricity development plans and plans, develop the application of new energies and renewable energies in the province;

- Organize training courses on legal knowledge on electricity activities and use of electricity for electricity units in the province; provide professional training and fostering in electricity safety and skills for officials and technical workers of rural electricity management organizations;

- Organize the implementation of electricity price plans in the province after being approved by competent authorities;

- To coordinate with competent state agencies in conducting specialized electricity inspection and inspection according to law provisions.

c. Regarding chemicals, industrial explosives and machines and equipment with strict requirements on safety techniques:

- Organize the implementation of planning, plans and policies for the development of industrial chemicals, explosives and machines and equipment with strict requirements on safety techniques in the province;

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant provincial agencies in, inspecting and handling violations of the law on management, use, preservation and transportation of chemicals, industrial explosives, liquefied gas. and types of machinery and equipment with strict requirements on safety techniques in accordance with the law.

d. Regarding the consumer industry, the food industry and other processing industries:

- Organize the implementation of sector development plans, plans and policies after being approved, including: textile - garment, leather - shoes, paper, chinaware, glass, plastic, beer, wine, soft drinks, tobacco, confectionery, milk, vegetable oil, flour and starch processing;

- To guide and inspect the implementation of industrial product quality standards and regulations, industrial safety and hygiene, industrial environment; food safety and hygiene from production to circulation is under the management of the Department of Industry and Trade.

d. Regarding industrial promotion:

- Implementing local industrial promotion programs, plans and schemes, including activities implemented with national industrial promotion funds and activities implemented with local industrial promotion funds;

- Organize training and fostering to improve the capacity of implementing industrial promotion activities for local industrial promotion officials.

e. Regarding clusters, industrial and handicraft spots:

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, organizing the implementation of programs, schemes, mechanisms, policies and plans for the development of small and medium-sized industrial enterprises and collective economic organizations in the locality. desks (including occupations, rural trade villages, cooperatives in the industry and trade sector); approve the charter of those organizations;

- Implement preferential mechanisms and policies to attract investment, import and export, taxes, finance, labor and construction of technical infrastructure, clearance, relocation of production facilities, construction new industrial and handicraft clusters and spots in the area after being approved.

6. About trade

a. Domestic trade:

- Organize the implementation of master plans, plans, mechanisms and policies to develop the network of wholesale and retail commercial infrastructure, including: types of markets, trade centers, systems supermarkets, system of shops, trade cooperatives, commercial services; system of commercial agency, franchise and other types of commercial infrastructure;

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, guiding and organizing the implementation of mechanisms and policies to encourage the expansion of business networks, development of associated organizations for goods circulation, and formation of channels. stable circulation of goods from production to consumption in the province;

- Implement mechanisms and policies to favor, encourage, and support production, business and life for people in remote and isolated areas in the province (such as providing essential goods, supporting aid in circulation of commercial goods and services, ...);

- Synthesize and process market information in the province on total commodity turnover, aggregate supply, aggregate demand, circulating reserves and price fluctuations of essential commodities, major commodities. books for ethnic minority people in remote areas. Proposing to competent authorities solutions to regulate the goods circulation in each period.

b. Import and export:

- Organize the implementation of policies, plans, programs and schemes to develop and promote export of goods; to develop goods import and export services in the province;

- Manage the import and export activities of domestic and foreign-invested enterprises, foreign traders without a representative in Vietnam in the province.

c. About e-commerce:

- Take charge and cooperate with relevant agencies in building e-commerce infrastructure in the province;

- Organize the implementation of policies, plans, programs on training and developing human resources for e-commerce management in the area.

d. About trade promotion:

- Organize the implementation of trade promotion programs, plans and schemes in order to boost exports, support enterprises in the province to build and develop Vietnamese brands;

- Organize and inspect and supervise the registration of trade fairs, exhibitions and promotions for traders.

d. Regarding market management:

- Organize the implementation of market management in the province according to the Government's regulations, the guidance of the Ministry of Industry and Trade and the competent state management agencies;

- Guide and inspect the implementation of the law in the field of industry and trade by organizations and individuals doing business in the province; conduct specialized inspection according to the provisions of law;

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant agencies in, combating smuggling, smuggling of smuggled and banned goods, and combating the production and trading of counterfeit goods, poor quality goods, goods violating ownership regulations. wisdom; combating acts of speculation, market manipulation, commercial fraud of organizations and individuals doing business in the province.

e. Regarding competition, antitrust, anti-dumping and anti-subsidy, protecting consumers' interests:

- To guide and organize the implementation of regulations of law on competition, antitrust, anti-dumping; fight subsidies, protect the interests of consumers and ensure a healthy competitive environment in the province. Proposing relevant agencies to amend and supplement regulations and issued documents that are not consistent with the competition law;

- To request relevant organizations and individuals in the province to provide necessary information and documents for the performance of their assigned tasks regarding the provisions of the law on competition, antitrust, anti-dumping and countervailing, protecting consumers' interests;

- Collect and build databases, manage and provide information about enterprises with dominant positions in the market, and monopolistic businesses with headquarters in the province; on competition rules in the association; about exemptions.

g. Regarding economic integration:

- Implement specific plans, programs and measures on international economic and trade integration in the province after being approved;

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, disseminating, propagating and guiding the implementation of local plans, programs and regulations on international economic and trade integration.

7. Assisting the Provincial People's Committee in State management of enterprises, collective economic organizations, private economy; guide and inspect activities of associations, associations and non-governmental organizations in the field of industry and trade in the locality according to the provisions of law.

8. To guide and inspect the implementation of the autonomy and self-responsibility mechanism by public non-business units managed by the Service of Industry and Trade according to the provisions of law.

9. Implementation of international cooperation in the field of industry and trade in accordance with law and decentralization of the Provincial People's Committee.

10. Provide guidance on professional skills in the field of industry and trade for the Industry and Trade Departments of the District People's Committee and the Economic Division of the Town People's Committee.

11. To organize the implementation of plans for research and application of scientific and technological advances in industry and commerce under the management of the Department; guide the implementation of standards, regulations, economic and technical norms, and the quality of industrial products; build an information system, store, and provide documents on industry and commerce in accordance with the law.

12. Implement the administrative reform program of the Department according to the objectives and contents of the administrative reform program of the Provincial People's Committee.

13. Inspecting, examining, handling violations, settling complaints and denunciations; prevent corruption and negative actions; practice thrift and fight wastefulness in the field of industry and trade according to the provisions of law or according to the assignment and decentralization of the Provincial People's Committee.

14. Organizing the implementation of public services in the field of industry and trade within the scope of management of the Department according to the provisions of law.

15. Stipulating the functions, tasks, powers, organizational structure, working relationships of organizations, non-business units under the Department; payroll management, implementation of salary regimes and policies, remuneration, training, retraining, rewarding, and discipline officials, civil servants and public employees under the management of the Department according to regulations. regulations and decentralization of the Provincial People's Committee.

16. Manage assigned finance and assets and organize the implementation of the allocated budget according to the provisions of law and decentralization of the Provincial People's Committee.

17. Carry out the work of information, periodical and irregular reports on the implementation of programs, plans, and projects on the development of the industry and trade sector in the locality in accordance with the regulations of the Provincial People's Committee and the Ministry of Industry and Trade.

18. Perform other duties assigned by the Provincial People's Committee and in accordance with the law.

Organizational structure and payroll of the Department of Industry and Trade

1. Leadership of Department of Industry and Trade: includes Director and no more than 03 Deputy Directors to assist the Director.

- Director of the Department: is the head of the Department, responsible to the People's Committee, Chairman of the Provincial People's Committee and the law for all activities of the Department and the implementation of assigned functions, duties and powers.

- Deputy Director of Department: is the person who assists the Director of the Department in directing a number of working aspects, is responsible before the Director of the Department and before the law for the implementation of assigned tasks. When the Department Director is absent, a Deputy Director is authorized by the Director to direct the Department's activities.

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 4
Hôm nay: 1185
Đã truy cập: 3668347
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.