Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ

Ngày 08:44:11 27-07-2022 - Lượt xem: 305

Huỳnh Diệu

          Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22- CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Nhằm thực hiện tốt chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhất là nhiệm vụ đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nghiêm chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn, thách thức; luôn tiên phong, gương mẫu; có ý chí, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, với tinh thần “đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; phòng, chống có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó chú trọng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời; thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”; người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế, nội quy làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; không sa vào các tệ nạn xã hội; không lãng phí giờ hành chính; không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc và nghỉ giữa giờ làm việc; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng; đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, mất đoàn kết nội bộ. Người đứng đầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát hiện, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng uy tín bằng hiệu quả, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; bằng việc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”. Kiên quyết khắc phục những yếu kém, trì trệ, không né tránh trách nhiệm trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV Về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định số 1120-QĐ/TU, ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Quy định bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”;… lấy năng suất, chất lượng sản phẩm làm tiêu chí chính để đánh giá năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kiên quyết xử lý trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, có biểu hiện quan liêu, xa dân, vướng vào các tệ nạn, tiêu cực, tham nhũng.

4. Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 1972-QĐ/TU, ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị”. Người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thể hiện vai trò nêu gương, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân học tập, làm theo. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự là tấm gương tiêu biểu, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững. Khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức duy ý chí, ngại khó, không chịu học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm; không tâm huyết, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao.

  5. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ Tỉnh đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức học tập, triển khai, quán triệt, thực hiện; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này.

6. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng theo quy định./.


Đang online: 7
Hôm nay: 2898
Đã truy cập: 1312208