Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày 09:06:12 19-01-2023 - Lượt xem: 134

Lê Thị Liếu

Ngày 13 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Quyết định này quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội, các tổ chức khác được giao số lượng người làm việc (biên chế viên chức); doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã thuộc UBND tỉnh quản lý, cụ thể nội dung quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và hợp đồng lao động như sau:

1. Về tổ chức bộ máy

- Thành lập, tổ chức lại, giải thể, đổi tên, phân loại, xếp hạng, chuyển đổi hình thức sở hữu, phê duyệt điều lệ, quy chế và cơ chế hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

- Quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Về vị trí việc làm, biên chế công chức, biên chế viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

- Quản lý biên chế công chức, biên chế viên chức, số lượng hợp động lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

- Quản lý vị trí việc làm theo quy định.

3. Về cán bộ, công chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã), viên chức, hợp đồng lao động, người quản lý doanh nghiệp nhà nước

- Quản lý về số lượng, chất lượng và tuyển dụng công chức, viên chức, công chức cấp xã.

- Tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; cho chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Chuyển ngạch, nâng ngạch, thăng hạng.

- Đánh giá, nhận xét, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Quản lý, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Hậu Giang: Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo |  baotintuc.vn

(Hậu Giang công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo - Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, tại Quyết định còn xác định cụ thể từng đối tượng, nội dung phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho từng cơ quan, đơn vị; nội dung thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 23 tháng 01 năm 2023 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 26  tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tỉnh Hậu Giang, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6, điểm a khoản 2 Điều 8 của Quy định về phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm  theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Hậu Giang./.


Đang online: 2
Hôm nay: 5007
Đã truy cập: 2291106