chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

HẬU GIANG THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2025

Ngày 09-08-2022 - Lượt xem: 69

Huỳnh Diệu

Ngày 04 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 Theo Kế hoạch thì một số khẩu hiệu tuyên truyền Bộ tiêu chí:

- Ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ.

- Vợ, chồng chung thủy, nghĩa tình.

- Cha, mẹ, ông, bà gương mẫu, yêu thương con, cháu.

- Con, cháu hiếu thảo, lễ phép với cha, mẹ, ông, bà.

- Anh, chị, em trong gia đình hòa thuận, chia sẻ.

- Hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

- Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ.

- Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực – con, cháu thảo hiền.

- Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Về nội dung Bộ tiêu chí:

- Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ.

+ Nguyên tắc “Tôn trọng”: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá, quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

+ Nguyên tắc “Bình đẳng”: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

+ Nguyên tắc “Yêu thương”: Có tình cảm gắn bó, quan tâm, chăm sóc nhau.

+ Nguyên tắc “Chia sẻ”: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

- Tiêu chí ứng xử cụ thể của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình.

+ Vợ, chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

+ Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình.

+ Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định những vấn đề chung của gia đình; hòa nhã với nhau.

- Tiêu chí ứng xử cụ thể của cha, mẹ với con; ông, bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương.

+ Cha, mẹ, ông, bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con, cháu.

+ Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con, cháu khi con, cháu còn nhỏ; khi con, cháu không có khả năng tự nuôi sống, chăm sóc bản thân.

+ Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con, cháu; giáo dục, động viên con, cháu thực hiện lối sống văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nền nếp, gia phong.

- Tiêu chí ứng xử cụ thể của con với cha, mẹ; cháu với ông, bà: Hiếu thảo, lễ phép.

+ Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha, mẹ và các thành viên trong gia đình.

+ Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha, mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính.

+ Thăm hỏi, chăm sóc, động viên, nuôi dưỡng cha, mẹ, ông, bà khi cha, mẹ, ông, bà ốm đau, già yếu, gặp khó khăn trong cuộc sống.

- Tiêu chí ứng xử cụ thể của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ; tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải; bao dung đối với em; em kính trọng anh, chị; cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn.

Để thực hiện các nội dung Bộ tiêu chí nêu trên, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, như sau:

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Có thể lồng ghép vào các chương trình tập huấn, bồi dưỡng; vào các ngày kỷ niệm hàng năm; vào Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Phong trào xây dựng nông thôn mới,...; vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, không gian mạng và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; thông qua các cuộc thi, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức mới thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, các gia đình và thành viên trong gia đình. Trong đó, tập trung tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (tháng 11). Qua đây nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, mỗi gia đình và người dân về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Bộ tiêu chí, hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, từ đó thúc đẩy tính tự giác, tích cực tham gia và thực hành các tiêu chí ứng xử của Bộ tiêu chí một cách thường xuyên.

- Tổ chức phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, chuẩn mực văn hóa ứng xử trong gia đình nhằm giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục Bộ tiêu chí cho học sinh, sinh viên nhằm chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình ngày càng tốt hơn và phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời, nâng cao nhận thức trong việc ứng xử đúng mực với ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em hướng đến mục tiêu phát triển con người toàn diện từ gia đình, nhất là với thế hệ trẻ.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình, ưu tiên vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nơi có nhiều khu công nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia, học tập nội dung của Bộ tiêu chí và đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Bộ tiêu chí; cũng như các gia đình tiêu biểu, gương điển hình ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con, cháu hiếu thảo, vợ, chồng hòa thuận, anh, chị, em đoàn kết, thương yêu nhau.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình hoặc các mặt công tác khác. Tổng kết, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giai đoạn 2022 - 2025.

Tại Kế hoạch trên, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo kế hoạch này. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch đã được địa phương ban hành. Qua đó, chỉ đạo tuyên truyền Bộ tiêu chí, cao điểm vào các dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương./.


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 8
Hôm nay: 2938
Đã truy cập: 1312248