chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

Thủ tục cho vay trực tiếp đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề

Ngày 24-06-2021 - Lượt xem: 122

Thủ tục cho vay trực tiếp đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người vay:

Viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) và kê khai các thông tin vào Sổ vay vốn kèm các giấy tờ có liên quan gửi NHCSXH nơi Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đóng trụ sở mà sinh viên sau tốt nghiệp thực hành.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục:

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của hồ sơ vay vốn trình Giám đốc ngân hàng phê duyệt cho vay;

- Gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) đến người vay.

b) Cách thức thực hiện: Người vay nộp bộ hồ sơ vay vốn trực tiếp tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nơi Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đóng trụ sở mà sinh viên sau tốt nghiệp thực hành.

c) Thành phần hồ sơ:

- Người vay kê khai:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

+ Sổ vay vốn: 02 bản chính (01 bản lưu người vay, 01 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

- Các giấy tờ có liên quan người vay nộp:

+ Giấy xác nhận của Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian thực hành (mẫu 02/TDSV): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

+ Giấy xác nhận HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động (mẫu số 01/XNSV): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi cho vay);

+ Giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe, bệnh tật của cha hoặc mẹ HSSV của cơ quan y tế cấp huyện trở lên đối với HSSV chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động: 01 bản sao có chứng thực (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

d) Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ người vay.

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, cơ quan y tế cấp huyện.

h) Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD)

i) Mức phí, tên phí: Không.

k) Mẫu đơn, t khai:

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD);

- Giấy xác nhận HSSV mồ côi vay vốn tại NHCSXH (mẫu số 01/XNSV);

- Sổ vay vốn.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

- HSSV thuộc đối tượng được vay vốn mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động;

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp;

- Phải có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về:

  + Thời gian thực hành, chi phí thực hành;

+ Chưa có Hợp đồng làm việc hoặc Hợp đồng lao động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian thực hành.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục:

- Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề;

- Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

- Quyết định số 09/2016/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề;

- Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

- Thông tư số 34/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc bổ sung điểm c Khoản 2 Mục II Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTB&XH hướng dẫn qui trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

- Văn bản 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Văn bản số 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành Biên lai thu lãi tiền vay;

- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-TDSV ngày 29/3/2011 của Tổng Giám đốc NHCSXH  hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thay thế một sô điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Văn bản số 1852/NHCS-TDSV ngày 17/6/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi nghiệp vụ cho vay HSSV mồ côi theo văn bản số 2162A/NHCS-TD;

- Văn bản số 1125/NHCS-TDSV ngày 26/4/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp theo Quyết định số 09/2016/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 của            Thủ tướng Chính phủ.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TT Cho vay trực tiếp đối với HSSV Y khoa mồ côi.doc_20210624094419.doc

Đang online: 4
Hôm nay: 746
Đã truy cập: 415597
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.