chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

12. Chương trình Cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Ngày 01-07-2021 - Lượt xem: 72

Thủ tục phê duyệt cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người sử dụng lao động (khách hàng)

- Lập hồ sơ đề nghị vay vốn theo quy định.

- Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nơi thực hiện thủ tục chậm nhất đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2022.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục:

- Lập Thông báo tiếp nhận hồ sơ vay vốn (Mẫu 01/CVTL) gửi khách hàng.

- Tra cứu thông tin tín dụng của khách hàng trên hệ thống thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) để xác định tình trạng nợ xấu của khách hàng.

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn.

- Trường hợp hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và khách hàng không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn, NHCSXH xem xét phê duyệt cho vay và lập Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (Mẫu 03/CVTL) gửi khách hàng

- Trường hợp khách hàng không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, NHCSXH lập Thông báo từ chối cho vay (Mẫu số 04/CVTL) gửi khách hàng.

b) Cách thức thực hiện:

Khách hàng gửi hồ sơ đến NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị vay vốn (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19): 01 bản gốc (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục), cụ thể:

+ Mẫu số 12a đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc;

+ Mẫu số 12b đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh (do phải tạm dừng hoạt động);

+ Mẫu số 12c đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh (hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

- Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục), cụ thể:

+ Mẫu số 13a đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc;

+ Mẫu số 13b đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh (do phải tạm dừng hoạt động);

+ Mẫu số 13c đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh (hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có): 01 bản (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

+ Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài): 01 bản (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

+ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng: 01 bản (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

 + Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

- Giấy ủy quyền (nếu có): 01 bản gốc/bản chính/bản sao có chứng thực (lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

- Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc): 01 bản gốc (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

- Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh (đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

- Văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 (đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh do phải tạm dừng hoạt động): 01 bản sao (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

- Thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động (đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanhhoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng): 01 bản sao (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn.

đ) Đối tượng thực hiện TTGQCV: Doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện:

- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (Mẫu 03/CVTL).

- Thông báo từ chối cho vay (Mẫu số 04/CVTL).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động (Mẫu 12a),  

- Đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 12b áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động)

- Đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Mẫu số 12c áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTGQCV:

- Khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc:

+ Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

+ Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

- Khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động):

+ Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

+ Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

+ Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

+ Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

- Khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh):

+ Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

+ Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

+ Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

- Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng nhà nước cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

l) Căn cứ pháp lý của TTGQCV:

- Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

- Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

- Văn băn số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Tải các mẫu đính kèm: Mẫu 12A, 12B, 12C ,  13A  13B  13C


Đang online: 1
Hôm nay: 429
Đã truy cập: 144739
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.