Văn bản Trung ương - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

`

Ngày 04-06-2021

NHỮNG VĂN BẢN CẦN BIẾT

Văn bản

Trích yếu

Ngày/TrạngThái

Tải về

Nghị quyết số 20-NQ/TW Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Ban hành: 16/6/2022
Hiệu lực: 16/6/2022
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Thông tư số 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế chính sách, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 30/12/2021
Hiệu lực: 14/2/2022
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
Quyết định số 1328/QĐ-TTg Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Ban hành: 23/7/2021
Hiệu lực: 23/7/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
Quyết định số 3355/QĐ-BYT Về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến lược tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 Ban hành: 08/7/2021
Hiệu lực: 08/7/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
Nghị quyết số 68/NQ-CP Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 01/7/2021
Hiệu lực: 01/7/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
Quyết định số 874/QĐ-BTTTT Về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng sử trên mạng xã hội Ban hành: 17/6/2021
Hiệu lực: 17/6/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Về việc Gia hạn thời hạn nộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Ban hành: 19/4/2021
Hiệu lực: 19/4/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Nghị định số 45/2021/NĐ-CP

Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Ban hành: 31/3/2021
Hiệu lực: 15/5/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Quyết định số 340/QĐ-TTg

Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030

Ban hành: 12/3/2021
Hiệu lực: 12/3/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Quyết định số 167/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 03/02/2021
Hiệu lực: 03/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Nghị quyết số 134/NQ-CP

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ban hành: 25/9/2020
Hiệu lực: 25/9/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Kết luận sô 70-KL/TW

Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ban hành: 09/3/2020
Hiệu lực: 09/3/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

Ban hành: 19/02/2020
Hiệu lực: 01/4/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Nghị định số 77/2019/NĐ-CP

Về tổ hợp tác

Ban hành: 10/10/2019
Hiệu lực: 25/11/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Thông tư số 06/2019/TT-BNNPTNT

Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và nhiệm vụ quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp

Ban hành: 19/7/2019
Hiệu lực: 03/9/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Ban hành: 08/4/2019
Hiệu lực: 28/5/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 06/12/2018
Hiệu lực: 21/01/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP

Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 17/4/2018
Hiệu lực: 17/4/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Thông tư số 31/2018/TT-BTC

Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiện hợp tác xã giải thể, phá sản

Ban hành: 30/3/2018
Hiệu lực: 14/5/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Thông tư số 09/2018/TT-NHNN

Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hượp tác xã

Ban hành: 30/3/2018
Hiệu lực: 15/6/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Nghị quyết số 98/NQ-CP

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Ban hành: 03/10/2017
Hiệu lực: 03/10/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Nghị định số 107/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Ban hành: 15/9/2017
Hiệu lực: 15/9/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Thông tư số 24/2017/TT-BTC

Hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Ban hành: 28/3/2017
Hiệu lực: 01/1/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Quyết định số 352/QĐ-TTg

Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ban hành: 22/3/2017
Hiệu lực: 22/3/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Quyết định số 445/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020"

Ban hành: 21/3/2016
Hiệu lực: 21/3/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Ban hành: 14/8/2015
Hiệu lực: 01/10/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Chỉ thị số 19/CT-TTg

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Ban hành: 24/7/2015
Hiệu lực: 24/7/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Quyết định số 2261/QĐ-TTG

Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 15/12/2014
Hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Ban hành: 26/5/2014
Hiệu lực: 01/8/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Chỉ thị số 09/CT-TTg

Triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 25/4/2014
Hiệu lực: 25/4/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Ban hành: 21/11/2013
Hiệu lực: 27/01/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Luật số 23/2012/QH13

Luật Hợp tác xã

Ban hành: 20/11/2012
Hiệu lực: 01/7/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Quyết định số 1268/QĐ-TTg

Ngày Hợp tác xã Việt Nam

Ban hành: 27/7/2011
Hiệu lực: 27/7/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Đang online: 1
Hôm nay: 453
Đã truy cập: 222082
THÀNH VIÊN