Văn bản địa phương - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

'

Ngày 02-06-2021

VĂN BẢN TỈNH ỦY-HĐND-UBND TỈNH HẬU GIANG

STT

Văn bản

Trích yếu

Tải về

TỈNH ỦY HẬU GIANG

1

Chỉ thị số 39-CT/TU

Ngày 18/7/2018

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

1

Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

2

Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

3

Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

4

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

5

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

1

Kế hoạch số 129/KH-UBND

Ngày 05/7/2021

Phát động phong trào thi đua đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Phụ lục 1; Phụ lục 2) Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png
2

Kế hoạch số 80/KH-UBND

Ngày 27/4/2021

Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trong giai đoạn 2021 - 2025 (Phụ lục 1; Phụ lục 2,3,4) Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

3

Kế hoạch số 33/KH-UBND

Ngày 18/02/2021

Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trong năm 2021

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

4

Kế hoạch số 1656/KH-UBND

Ngày 05/8/2020

Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

5

Kế hoạch số 1657/KH-UBND

Ngày 05/8/2020

Phát triển kinh tế tập thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Description: C:\Users\welcome\Desktop\Hình ảnh\downloads-icon.png

Đang online: 3
Hôm nay: 365
Đã truy cập: 250439
THÀNH VIÊN