Thủ tục giả thể HTX - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

...

Ngày 12-06-2021

HƯỚNG DẪN

 THỦ TỤC GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

 

I. GIẢI THỂ TỰ NGUYỆN HỢP TÁC XÃ

Trường hợp HTX, liên hiệp HTX giải thể tự nguyện thì thủ tục giải thể được tiến hành theo trình tự như sau:

1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể tự nguyện HTX, HTX phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX tại cơ quan đăng ký HTX nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX.

2. Tiến hành đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện;

3. Đại hội thành viên thành lập và quy định trách nhiệm, quyền hạn, thời hạn hoạt động của hội đồng giải thể.

Hội đồng giải thể tự nguyện gồm: đại diện hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban điều hành, đại diện của thành viên, HTX thành viên.

4. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đại hội thành viên ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện, Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Thông báo về việc giải thể tới cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho HTX, liên hiệp HTX;

- Đăng báo địa phương nơi HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong 03 số liên tiếp về việc giải thể;

- Thông báo tới các tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX, liên hiệp HTX về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng;

- Thực hiện việc xử lý tài sản và vốn của HTX, liên hiệp HTX theo quy định tại Điều 49 của Luật HTX năm 2012.

- Lập biên bản hoàn thành việc giải thể.

5. Khi giải thể tự nguyện, HTX gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-13 đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho HTX nơi HTX đặt trụ sở chính.

Kèm theo thông báo là 01 bộ hồ sơ gồm:

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể HTX;

- Biên bản hoàn thành việc giải thể HTX;

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của HTX;

- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể HTX hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể HTX.

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của HTX, cơ quan đăng ký HTX gửi thông tin về việc HTX đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký HTX, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của HTX đến cơ quan đăng ký HTX.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký HTX chuyển tình trạng pháp lý của HTX trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của HTX và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký HTX. Khi nhận thông báo về việc giải thể của HTX và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký HTX, HTX phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký HTX cho cơ quan đăng ký HTX

II. GIẢI THỂ BẮT BUỘC

1. Ủy ban nhân dân cùng cấp với cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX quyết định giải thể bắt buộc đối với HTX, liên hiệp HTX thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- HTX, liên hiệp HTX không hoạt động trong 12 tháng liên tục;

- HTX, liên hiệp HTX không bảo đảm đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong 12 tháng liên tục;

- HTX, liên hiệp HTX không tổ chức được đại hội thành viên thường niên trong 18 tháng liên tục mà không có lý do;

- Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký;

- Theo quyết định của Tòa án.

2. Thủ tục giải thể bắt buộc đối với HTX, liên hiệp HTX được tiến hành như sau:

- Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký cho HTX, liên hiệp HTX lập và trình hồ sơ giải thể bắt buộc tới Ủy ban nhân dân cùng cấp;

- Ủy ban nhân dân ra quyết định giải thể và thành lập hội đồng giải thể. Chủ tịch hội đồng giải thể là đại diện của Ủy ban nhân dân; ủy viên thường trực là đại diện của cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký; ủy viên khác là đại diện của cơ quan nhà nước chuyên ngành cùng cấp, tổ chức đại diện, liên minh HTX tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nếu HTX, liên hiệp HTX là thành viên của tổ chức đại diện, liên minh), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi HTX, liên hiệp HTX đóng trụ sở, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hoặc kiểm soát viên, thành viên, HTX thành viên;

- Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các công việc sau trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định giải thể bắt buộc và lập biên bản hoàn thành việc giải thể:

+ Đăng báo địa phương nơi HTX, liên hiệp HTX đã đăng ký trong 03 số liên tiếp về quyết định giải thể bắt buộc;

+ Thông báo tới các tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX, liên hiệp HTX về việc giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng; xử lý tài sản và vốn của HTX, liên hiệp HTX theo quy định tại Điều 49 của Luật Luật HTX năm 2012.

- Kinh phí giải thể được lấy từ các nguồn tài chính còn lại của HTX, liên hiệp HTX. Trường hợp không đủ thì sử dụng nguồn tài chính từ ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký HTX.

- Ngay sau khi hoàn thành việc giải thể, hội đồng giải thể phải gửi một bộ hồ sơ về việc giải thể HTX, liên hiệp HTX gồm: quyết định giải thể bắt buộc và giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX, biên bản hoàn thành việc giải thể tới cơ quan đăng ký HTX.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký HTX tiến hành xem xét hồ sơ, nếu thấy đủ điều kiện thì xóa tên HTX, liên hiệp HTX trong sổ đăng ký, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX, liên hiệp HTX, ra thông báo về việc giải thể HTX, liên hiệp HTX.

III. XỬ LÝ TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA HTX, LIÊN HIỆP HTX KHI GIẢI THỂ

1. Trình tự xử lý vốn, tài sản của HTX, liên hiệp HTX:

- Thu hồi các tài sản của HTX, liên hiệp HTX;

- Thanh lý tài sản, trừ phần tài sản không chia;

- Thanh toán các khoản nợ phải trả và thực hiện nghĩa vụ tài chính của HTX, liên hiệp HTX.

2. Xử lý tài sản còn lại, trừ tài sản không chia được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Thanh toán chi phí giải thể, bao gồm cả khoản chi cho việc thu hồi và thanh lý tài sản;

- Thanh toán nợ lương, trợ cấp và bảo hiểm xã hội của người lao động;

- Thanh toán các khoản nợ có bảo đảm theo quy định của pháp luật;

- Thanh toán các khoản nợ không bảo đảm;

- Giá trị tài sản còn lại được hoàn trả cho thành viên, HTX thành viên theo tỷ lệ vốn góp trên tổng số vốn điều lệ.

3. Việc xử lý tài sản thực hiện theo thứ tự ưu tiên được quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp giá trị tài sản còn lại không đủ để thanh toán các khoản nợ thuộc cùng một hàng ưu tiên thanh toán thì thực hiện thanh toán một phần theo tỷ lệ tương ứng với các khoản nợ phải chi trả trong hàng ưu tiên đó.

4. Xử lý tài sản không chia của HTX, liên hiệp HTX khi giải thể, phá sản

a) Tài sản không chia của HTX, liên hiệp HTX khi giải thể, phá sản được xử lý như sau:

- Phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước thì chuyển vào ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký HTX, liên hiệp HTX;

- Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách HTX thành viên; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được Điều lệ quy định là tài sản không chia khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách HTX thành viên thì đại hội thành viên quyết định phương án xử lý thích hợp;

- Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia khi HTX, liên hiệp HTX chấm dứt hoạt động; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia khi HTX, liên hiệp HTX chấm dứt hoạt động thì đại hội thành viên quyết định chuyển giao cho chính quyền địa phương hoặc một tổ chức khác (ưu tiên bàn giao lại cho các HTX, liên hiệp HTX khác) nằm trên địa bàn nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa bàn.

- Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.

b) Trường hợp giải thể, phá sản mà vốn, tài sản của HTX, liên hiệp HTX không đủ để thanh toán các khoản nợ thì HTX, liên hiệp HTX được sử dụng tài sản không chia theo thứ tự sau đây để thanh toán các khoản nợ:

- Khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia;

- Phần trích từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia;

- Vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xử lý tài sản (bao gồm cả thanh lý tài sản) hình thành từ nhiều nguồn vốn (vốn hỗ trợ, trợ cấp của nhà nước, từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm, vốn góp của các thành viên HTX...) khi HTX, liên hiệp HTX giải thể, phá sản.

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 629
Đã truy cập: 253299